ระเบียบสมาคม กฟผ.

ว่าด้วย ชมรมคริสตศาสน์ กฟฝ. พ.ศ. 2553

EGAT's Christian Group

โดยที่เห็นสมควรให้ชมรมคริสตศาสน์ กฟผ. อยู่ภายใต้การบริหารของสมาคม กฟผ. อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18.1 ของข้อบังคับสมาคม กฟผ. นายกสมาคม กฟผ. จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสมาคม กฟผ. ว่าด้วย ชมรมคริสตศาสน์ กฟผ. พ.ศ. 2553”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 25 53 เป็นต้นไป

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

(1) “ กฟผ.” หมายความว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(2) “ ชคศ. ” หมายความว่า ชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.

(3) “ คคศ. ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานชมรมคริสตศาสน์

(4) “ สมาชิก ” หมายความว่า สมาชิกของ ชคศ. ตามระเบียบนี้

(5) “ กรรมการการเงิน ” หมายความว่า กรรมการการเงินของ คคศ.

(6) “ ปี ” หมายความว่า ปีตามบัญชีของ กฟผ. โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

ข้อ 4 ให้จัดตั้งชมรมคริสตศาสน์ กฟผ. เรียกโดยย่อว่า ชคศ. เครื่องหมายของ ชคศ. ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 5 สำนักงานของ ชคศ. ตั้งอยู่ที่อาคารนันทนาการชั้น 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

หมวด 2

วัตถุประสงค์

ข้อ 6 ชคศ. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อเป็นศูนย์รวมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่เป็นคริสตชนให้รู้จักและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อให้หมู่สมาชิกมีความสมัครสมานสามัคคีกัน

(2) เพื่อส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา ในหลักคำสอนของศาสนาคริสต์

(3) เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นคริสตชนและเป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

(4) เพื่อร่วมกันกระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก กฟผ.

(5) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ทั้งนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์จะหากำไรเพื่อแบ่งปัน

หมวด 3

คณะกรรมการบริหารงานชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.

ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “ คณะกรรมการบริหารงานชมรมคริสตศาสน์ กฟผ. ” ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) ประธานกรรมการ

(2) รองประธานกรรมการ

(3) กรรมการการเงิน

(4) นายทะเบียน

(5) กรรมการพิธีกรรม

(6) ประชาสัมพันธ์

(7) ปฏิคม

(8) กรรมการอื่นๆ

(9) กรรมการและเลขานุการ

ให้ คคศ. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ข้อ 8 การเลือกตั้งประธานกรรมการ คคศ. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี เลือกตั้งจากสมาชิกที่ยังเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้ประธานกรรมการ คคศ. อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี ในกรณีที่ประธานกรรมการ คคศ. พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานก่อนครบวาระ ให้คงดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบวาระ

ในกรณีที่ประธานกรรมการ คคศ. สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ คคศ. ให้รองประธานกรรมการ คคศ. ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการ คคศ. จนครบวาระ คคศ.ชุดเดิม

ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการ คคศ. เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 7(2) - (9) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ให้แต่งตั้งจากสมาชิกที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

(2) กรรมการตามข้อ 7 (2) - (9) จะแต่งตั้งมากกว่า 1 คนก็ได้

(3) ตำแหน่งรองประธานกรรมการ คคศ. ให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงาน ที่มีอายุไม่เกิน 56 ปีบริบูรณ์

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดังกล่าวว่างลงก่อนครบวาระ ให้ประธานกรรมการ คคศ. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการแทน โดยอยู่ในวาระเดียวกับ คคศ. ชุดเดิม

ข้อ 10 คคศ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) บริหารงานของ ชคศ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ชคศ.

(2) กำหนดวิธีปฏิบัติในการดำเนินงานของ ชคศ.

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษา

(4) แต่งตั้งอนุกรรมการ คคศ.

(5) ดำเนินกิจการของ ชคศ. และเป็นผู้แทนของ ชคศ. ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้ คคศ. อาจมอบให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนก็ได้

(6) ควบคุม และรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ของ ชคศ.

(7) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ ชคศ. สำหรับปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการนี้

(8) มีอำนาจในการตีความ รวมทั้งวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้

(9) พิจารณาขอตั้งงบประมาณของ ชคศ. เสนอนายกสมาคม กฟผ.

หมวด 4

สมาชิก สมาชิกภาพ ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม

 ข้อ 11 ให้แบ่งสมาชิกออกเป็น 3 ประเภท คือ

(1) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ให้การสนับสนุน ชคศ. ผู้สนใจใฝ่รู้ศาสนาคริสต์ ซึ่ง คคศ. มีมติเห็นควรเชิญเป็นสมาชิก

(2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่ คคศ.ได้อนุมัติการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และคู่สมรสของผู้ปฏิลัติงาน กฟผ. ที่ คคศ. ได้อนุมัติการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 12 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบและวิธีการที่ คคศ. กำหนด

ข้อ 13 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) คคศ. ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 เห็นควรให้พ้นจากสมาชิกภาพ

ข้อ 14 ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ให้ ชคศ. กำหนดได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ค่าบำรุง จะกำหนดเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้

(2) ค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

(ก) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก (ถ้ามี)

(ข) ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรม ให้เรียกเก็บเฉพาะจากสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคราวๆ

หมวด 5

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 15 สมาชิกสามัญมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ใช้สถานที่ที่ ชคศ. จัดขึ้น

(2) ได้รับเอกสารที่ ชคศ. ดำเนินการ

(3) เข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญ

(4) เสนอญัตติหรือตั้งกระทู้ถาม

(5) ร่วมเป็น คคศ. (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

(6) เข้าร่วมกิจการต่างๆ ที่ ชคศ. จัดขึ้น

ข้อ 16 สมาชิกสมทบมีสิทธิดังต่อไปนี้

(1) ได้รับเอกสารที่ ชคศ. ดำเนินการ

(2) เข้ารับฟังการประชุมสามัญ

(3) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ ชคศ. จัดขึ้น

 ข้อ 17 สมาชิกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ข้อกำหนดหรือมติของ คคศ.

(2) รักษาชื่อเสียง เกียรติยศและผลประโยชน์ของ ชคศ.

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ ชคศ. เพื่อให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้า

หมวด 6

การประชุม

ข้อ 18 การประชุมของ คคศ. ให้จัดให้มีขึ้นอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

การประชุมของ คคศ. จะครบองค์ประชุมได้ ต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม หากองค์ประชุมไม่ครบตามที่กำหนดให้เลื่อนการประชุมออกไปภายใน 7 วันนับจากวันที่ไม่อาจประชุมได้ การประชุมครั้งหลังนี้ไม่ว่าจะมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าใด ให้ถือว่าครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการ คคศ. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ คคศ. ทำหน้าที่แทน หากรองประธานกรรมการ คคศ. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุม ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 19 การประชุมสมาชิก ชคศ. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1) การประชุมสามัญ

(2) การประชุมวิสามัญ

ข้อ 20 ให้ คคศ. จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันสิ้นปี เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) แถลงกิจกรรม การเงิน การบัญชี และการดำเนินงานของ คคศ. ประจำปี

(2) เลือกตั้งประธานกรรมการ คคศ. ตามวาระ

(3) พิจารณาปรึกษาเรื่องอื่นๆ

ข้อ 21 ให้ คคศ. จัดให้มีการประชุมวิสามัญได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรรมการ คคศ. จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเห็นสมควรจัดให้มีการประชุม

(2) สมาชิกสามัญของ ชคศ. จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า 30 คน ลงลายมือชื่อในหนังสือให้จัดการประชุมวิสามัญ เพื่อหารือหรือพิจารณาญัตติใดญัตติหนึ่งโดยเฉพาะ โดยในหนังสือที่ขอให้จัดการประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่จะหารือหรือญัตติไว้ด้วย

ให้คณะกรรมการ คคศ. จัดให้มีการประชุมภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ

ข้อ 22 ในการประชุมสมาชิกตามข้อ 20 หรือข้อ 21 ให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) คคศ. จะต้องแจ้งวันประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

(2) ในการประชุม จะครบองค์ประชุมได้จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกหรือไม่น้อยกว่า 30 คน เข้าร่วมประชุม

(3) สมาชิกมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้หนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก จะแต่งตั้งตัวแทนไม่ได้

(4) ในกรณีที่ประธานกรรมการ คคศ. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ คคศ. ทำหน้าที่แทน หากรองประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม

มติของที่ประชุม ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 23 เมื่อชมรมต้องยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของชมรมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชำระบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสมาชิก

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นายสมบัติ ศานติจารี

นายกสมาคม กฟผ.