-: ประกาศข่าว :-    
: : : ชมรมผู้ปฏิบัติงานคาทอลิก กฟผ. : : :   ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดภาวนา...  ทุกวันทำการ... เวลา 12.35 น. ...  ณ ห้องชมรม  อาคารนันทนาการ ชั้น 4 ...