อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า

ะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
พระเจ้าไม่สามารถหาเวลาที่จะอวยพรเราวันนี้ เพราะว่าเราไม่สามารถหาเวลาที่จะโมทนาคุณพระองค์ในวันนี้ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
พระเจ้าตัดสินพระทัยว่าจะยุติการนำ
ทางให้กับเราพรุ่งนี้ เพราะว่าเราไม่ได้ติดตามพระองค์ในวันนี้ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
เราไม่เคยมองเห็นดอกไม้อีกดอกหนึ่งบาน เพราะว่าเรามัวแต่บ่นว่าเมื่อพระเจ้าประทานฝนมาให้ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
พระเจ้าไม่ทรงดำเนินไปกับเราวันนี้ เพราะว่าเราล้มเหลวที่จะจดจำได้ว่าวันนี้เป็นวันของพระองค์ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
พระเจ้าทรงเอาพระคัมภีร์ไปจากเราพรุ่งนี้ เพราะว่าเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
พระเจ้าทรงนำเอาสารของพระองค์ไปจากเรา เพราะว่าเราล้มเหลวที่จะสดับฟังผู้ถือสารของพระองค์ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
ประตูวัดปิดสนิท เพราะว่าเราไม่เคยเปิดประตูดวงใจของเราเลย ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า…..
พระเจ้าทรงหยุดรักและห่วงใยเรา เพราะว่าเราล้มเหลวที่จะรักและเอาใจใส่เพื่อนพี่น้องของเรา ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า……
พระเจ้าจะไม่ทรงสดับฟังเราวันนี้ เพราะว่าเราไม่ได้นิ่งฟังพระองค์เลยเมื่อวานนี้ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า……
พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเราตามแบบที่เราตอบรับการเชื้อเชิญของพระองค์ในการรับใช้ ?

อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า……….
พระเจ้าทรงตอบสนองความจำเป็นต่างๆ ของเราตามแบบที่เรามอบชีวิตของเราเพื่อพระองค์ ?

จะได้ประโยชน์จากการงานทั้งสิ้นของเรา แล้วลืมพระองค์เจ้าชีวิตไป " ให้เราภาวนา "

หมายเหตุ - ที่มาของ "อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่า......" : ได้มาจากจดหมายข่าวของ JRS (Jesuit Refugee Service) ปี 1999 และหนังสือพิมพ์ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ อุดมสาร ปีที่ 28 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 1-7 สิงหาคม 2004 คอลัมน์ "ความหลากหลายคือพระพร หนึ่งเดียวในความแตกต่าง" ได้นำมาพิมพ์เผยแพร่