พิธีนพวาร พระมารดานิจจานุเคราะห์

 

โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา

โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา ต่อบรรดาพึ่งพาอาศัย
พรหมจารีวิสุทธิ์วิไล โปรดช่วยให้ลูกผู้วิงวอน
โปรดพิทักษ์เมื่อลูกหนักใจ ช่วยพ้นภัยโอ้พระมารดร
โปรดนำทางให้ลูกสัญจร จนม้วยมรณ์ลุถึงวิมาน

หัวข้อบทภาวนา นิจจานุเคราะห์ (ยืน)
พระสงฆ์ : ข้าแต่พระแม่มารีย์ ยอดความศักดิ์สิทธิ์ และพรหมจารีย์ นิรมล + พระมารดาของลูก
+ พระแม่คือนิจจานุเคราะห์ + เป็นที่พึ่งและความหวังของลูก

สัตบุรุษ : วันนี้ลูกพากันมาพึ่งพระแม่ + ขอขอบพระคุณพระแม่ + ที่ได้วิงวอนพระหรรษทานนานาประการให้
+ ข้าแต่ พระมารดานิจจานุเคราะห์ + ลูกรักพระแม่ + เพื่อแสดง ความรักนี้ + ลูกสัญญาว่าจะรับใช้พระแม่เสมอไป
+ จะ พยายามสุดความสามารถ + ที่จะนำผู้อื่นมาพึ่งพระแม่ด้วย
พระสงฆ์ : ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ + ผู้เปี่ยมด้วยอำนาจเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้า
+ โปรดให้ลูกได้รับ พระหรรษทานเหล่านี้ด้วย

สัตบุรุษ :โปรดให้ลูกมีกำลังเอาชนะการประจญ + ให้มีความรัก อย่างสมบูรณ์ต่อพระเยซูคริสตเจ้า
+ ให้ลูกสิ้นใจในศีล และพระพร + เพื่อจะได้เจริญชีวิตกับพระแม่ + และพระบุตรของพระแม่ตลอดนิรันดร
พระสงฆ์ : ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์
สัตบุรุษ : ช่วยวิงวอนเทอญ
บทภาวนาก่อนอ่านพระคัมภีร์ (ยืน)
พระสงฆ์ : เราจงภาวนา
สัตบุรุษ : ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ + พระแม่เสาะหาแผนการของพระเป็นเจ้า + ในพระวาจาของพระองค์อยู่เสมอ
+ พระแม่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี + ที่จะได้เห็นแผนการของพระเป็นเจ้า + สำเร็จลุล่วงไปในพระบุตร + ในขณะที่ลูกฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าอยู่นี้ + ขอพระแม่ประทานความสว่างให้ลูกเข้าใจ + พร้อมทั้งความกล้าหาญที่จะมอบตัวแด่พระคริสตเจ้า + และพระหรรษทานที่จะกระทำภารกิจของพระองค์ต่อไป
พระสงฆ์ : บัดนี้เชิญฟังพระวาจาของพระเจ้า
บทอ่านจากพระคัมภีร์ (ยืน) การเทศน์อธิบาย (นั่ง)

บทภาวนา (คุกเข่า)
พระสงฆ์ : ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า + พระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์ + เพียงเอ่ยปากแต่คำเดียว

+ พระองค์ก็ทรง เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี
+ โปรดฟังคำภาวนาของประชากรพระเป็นเจ้า + ที่มาพร้อมหน้ากันอยู่ ณ ที่นี้
+ เพื่อถวายเกียรติแด่ พระมารดานิจจานุเคราะห์ + โปรดประทานตามคำวิงวอน
+ และรับการขอบพระคุณจากใจจริงของลูก

คำภาวนาของที่ชุมนุม (คุกเข่า)
ทุกคน : ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ + ลูกเรียกหาพระนาม อันทรงอำนาจของพระแม่

+ พระแม่เป็นผู้คุ้มครองของผู้เป็น + และความรอดของผู้จวนจะสิ้นใจ + พระนาม ของพระแม่
+ จะติดอยู่กับริมฝีปากของลูกเสมอ + โดยเฉพาะในยามถูกประจญ + และในวาระใกล้จะตาย
+ พระนามของพระแม่ + คือความหวังและอำนาจ + ข้าแต่พระแม่เจ้า + โปรดช่วยลูกเมื่อลูกเรียกหา
+ ลูกจะไม่พอใจแต่เพียงเอ่ยพระนามพระแม่เท่านั้น + ชีวิตประจำวันของลูก + ก็จะเป็นการประกาศว่า
+ พระแม่คือพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่แท้จริงของลูก
พระสงฆ์ : บทภาวนาในยามขาดแคลนฝ่ายกาย
สัตบุรุษ : ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ + ลูกกราบอยู่ต่อหน้า พระแม่ด้วยความไว้ใจเป็นอย่างยิ่ง
+ วอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่ + ในปัญหาชีวิตประจำวัน ความทุกข์ทรมาน + มักจะทำให้ลูกท้อถอย
+ การ ตกทุกข์ได้ยากและความขาดแคลนที่แสนจะเจ็บปวด + นำความทุกข์มาสู่ชีวิตของลูก
+ ลูกประสบกางเขนแห่งความทรมาน + ไม่ว่าจะหันไปทางไหน + ข้าแต่ พระมารดาผู้เห็นใจ + โปรดสงสารลูกด้วย + โปรดจัดหาสิ่งที่ลูกขาดแคลน + โปรดให้ลูกพ้นความทุกข์ทรมาน + แต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า + ที่จะ ให้ลูกต้องทรมานต่อไปแล้ว + ก็โปรดให้ลูกสามารถ ทนรับทุกอย่าง + ด้วยความรักและความอดทน + นี่คือ พระหรรษทานที่ลูกวอนขอ + ลูกมิได้ไว้ใจในบุญกุศล ของตนเองเลย + หากแต่ไว้ใจในความรัก + และฤทธิ์อำนาจของพระแม่ + ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์

บทเร้าวิงวอนของที่ชุมนุม บทวิงวอน

พระสงฆ์ : เราจงภาวนา โปรดประทานพระปรีชาสุขุม แด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา.......(ชื่อ) แก่พระสังฆราช.......(ชื่อ) แก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวช บรรดาผู้นำประเทศชาติ จังหวัดและหมู่บ้านของเรา
สัตบุรุษ : พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์: โปรดให้มนุษย์ทุกคนได้เจริญชีวิตเยี่ยงพี่น้อง ในสังคม ด้วยสันติอันแท้จริงและด้วยความปรองดองฝ่ายศาสนา

สัตบุรุษ: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์: โปรดให้พระจิตเจ้าทรงแนะนำบรรดาบุตรธิดาของเรา ในการตัดสินใจเลือกวิถีทางดำเนินชีวิต
สัตบุรุษ : พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์ : โปรดให้สัตบุรุษทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และโปรด ให้ผู้ป่วยทุกคน (โดยเฉพาะ...) ได้รับพลานามัยดี กลับคืนมา ตามน้ำพระทัยของพระองค์
สัตบุรุษ: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์: โปรดแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาพิเศษต่าง ๆ (ในเขต วัดนี้โดยเฉพาะ...) และโปรดสดับฟังความต้องการของทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้
สัตบุรุษ: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์ : จงเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ (หยุดครู่หนึ่ง)

บทขอบพระคุณ
พระสงฆ์ : พระเจ้าข้า โปรดรับการขอบพระคุณที่ได้ประทานชีวิตใหม่ คือชีวิตพระหรรษทานให้แก่ลูก
สัตบุรุษ : พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์ : โปรดรับการขอบพระคุณเพราะพระหรรษทานต่าง ๆ ซึ่งลูกได้รับจากศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร
สัตบุรุษ: พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์: โปรดรับการขอบพระคุณ เพราะพระพรต่าง ๆ ทั้งฝ่าย วิญญาณและกาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...)
สัตบุรุษ : พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์
พระสงฆ์ : จงขอบคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพราะความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เราได้รับจากพระแม่ (หยุดครู่หนึ่ง)

บทภาวนาสำหรับผู้ป่วย
พระสงฆ์ : เราจงภาวนา
ทุกคน : พระเจ้าข้า + โปรดทอดพระเนตรมายังข้าบริการของพระองค์ + ผู้กำลังประสบความอ่อนแอฝ่ายกาย
+ โปรดประทานความชื่นชมชุบชูวิญญาณ + ซึ่งพระองค์ได้ทรงเนรมิตขึ้น + เพื่อว่าเมื่อความเจ็บปวดได้ทำให้ลูก หมดมลทินแล้ว + ลูกจะได้รับการรักษาให้หายในไม่ช้า + อาศัยพระเมตตาของพระองค์ + เดชะพระคริสตเจ้า
สัตบุรุษ : อาแมน
พระสงฆ์ : ขอให้พระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านเพื่อป้องกัน อยู่ใน ตัวท่านเพื่อคุ้มครอง อยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทาง อยู่ข้างหลังเพื่อเฝ้าพิทักษ์ อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพร เดชะพระนามพระบิดา + และพระบุตร และพระจิต
สัตบุรุษ: อาแมน

(พระสงฆ์พรมน้ำเสกสัตบุรุษ)

ความเชื่อของที่ชุมนุม

ทุกคน: ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ + พระแม่ผู้มั่งมีและเผื่อแผ่ + พระแม่เป็นผู้แจกจ่ายพระหรรษทานทุกประการ+ ซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้แก่ลูก + พระแม่คือความหวังของคนบาป + พระแม่เจ้าที่รัก + ลูกหันมา พึ่งพระแม่ + ความรอดของลูกอยู่ในมือของพระแม่ + ลูกก็อยู่ในมือของพระแม่ด้วย + ลูกแต่ละคนเป็นลูกพระแม่
+ พระแม่เจ้าที่รัก + โปรดปกปักรักษา + เพราะถ้าพระแม่ปกป้องแล้ว + ก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัว
+ พระแม่ได้วอนขออภัยโทษเพื่อลูก + จากองค์พระคริสตเจ้าแล้ว + พระแม่มีอำนาจเหนือนรกทั้งสิ้นรวมกัน
+ เมื่อมีพระแม่อยู่เคียงข้าง + ลูกคิดถึงวันเวลาที่จะพบ องค์พระตุลาการพระบุตรของพระแม่ + พระเชษฐาของลูก + ลูกกลัวอยู่แต่สิ่งเดียวคือ + ในยามถูกประจญ + ลูกอาจ ไม่เรียกหาพระแม่ + และจะประสบความหายนะ + ดังนั้นขอพระแม่โปรดให้ลูกได้รับการอภัยบาป + ให้รัก พระเยซูเจ้า + ให้มีความเพียรจนวาระสุดท้าย + และได้รับพระหรรษทาน + เพื่อจะได้เรียกหาพระแม่เสมอ + ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์

(บทถวายตัว และการให้พรที่ชุมนุมต่อไปนี้ ใช้เฉพาะในอาทิตย์แรกของแต่ละเดือนเท่านั้น)

บทถวายตัว (ภาวนาภายในอาทิตย์แรกของแต่ละเดือน)
ทุกคน: ลูกขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระแม่ + ร่วมกับบรรดาสมาชิก ของคณะภราดรภาพของพระแม่
+ ในที่นี้และทั่วโลก + ลูกสัญญาว่าจะรื้อฟื้นการถวายตัวนี้เดือนละครั้ง + จะแก้บาปรับศีลบ่อย ๆ ด้วย
+ ลูกวิงวอนขอพระแม่ได้ประทานพระหรรษทาน + ให้ลูกเลียนแบบนักบุญ อัลฟอนโซ
+ ผู้รับใช้เรืองนามของพระแม่ + ในความรัก ซึ่งท่านมีต่อพระแม่ + และพระบุตรของพระแม่เทอญ

การให้พรที่ชุมนุม

พระสงฆ์ : เดชะคำเสนอวิงวอนของนักบุญอัลฟอนโซ องค์อุปถัมภ์ ของเรา อาศัยคำเสนอวิงวอนของ
พระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่พึ่งและความหวังของเรา อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าและพระผู้ไถ่
ผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท บนพระแท่นนี้ ขอให้พระพรพระเป็นเจ้าทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร
และพระจิต มาสู่ท่าน และสถิตอยู่เสมอ

สัตบุรุษ : อาแมน
บทวันทามารีอา (ยืน)
พระสงฆ์ : บัดนี้ให้เราร่วมใจกับคริสตชนทุกกาลสมัย สรรเสริญ พระแม่ มอบตัวเราในความอารักขาอันทรงอำนาจ
ของพระนาง
ทุกคน : วันทามารีอา เปี่ยมด้วยหรรษทาน...
พระสงฆ์ : โปรดภาวนาอุทิศแก่ลูกเถิด พระชนนีเจ้าข้า
สัตบุรุษ : เพื่อลูกสมจะได้รับตามคำสัญญาของพระคริสตเจ้า
พระสงฆ์ : เราจงภาวนา ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ประทาน พระแม่มารีย์พระมารดาของพระองค์ ซึ่งลูกพากันมา แสดงความเคารพต่อพระรูปอยู่นี้ให้เป็นมารดา พร้อมเสมอ ที่จะช่วยลูก โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดให้ลูกผู้อ้อนวอน ขอความช่วยเหลือจากพระนางอยู่เสมอนี้ ได้มีส่วนในผลแห่งการไถ่บาปของพระองค์ ลูกวอนขอ ทั้งนี้อาศัยพระองค์ผู้ทรงจำเริญ และครองราชย์ตลอดนิรันดร
สัตบุรุษ : อาแมน


เพลงโอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ

โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ ทั่วทุกแดนแผ่นดินชนทุกถิ่นพึ่งพา
ชาวเรากราบกรานแทบพระบาทา สมเพชเมตตาตามคำลูกวิงวอน
ชาวเรามากราบกรานวันทาพระมารดร โปรดช่วยอวยพรตามลูกวิงวอนเทอญ

โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน

โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน ให้ลูกหมั่นจรสู่สวรรค์
เรือลูกเผชิญพายุน่าหวาดหวั่น โปรดช่วยป้องกันทุกวันเทอญ
ลูกน่าเวทนาฝ่าดงพงไพร มีภัยรอบกายไม่ห่างเหิน
โปรดช่วยอำนวยพรให้ลูกเจริญ เพลิดเพลินแทบพระบาทา

บทภาวนาก่อนอวยพรศีลมหาสนิท
พระสงฆ์ : พระองค์ได้ประทานอาหารจากสวรรค์แก่มนุษย์ (อัลเลลูยา)
สัตบุรุษ : อาหารนี้แหละเลี้ยงวิญญาณข้าพเจ้าอย่างแท้จริง (อัลเลลูยา)
พระสงฆ์ : เราจงภาวนา
ข้าแต่พระเป็นเจ้าพระองค์ได้ประทานศีลน่าพิศวงนี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นอนุสรณ์แห่งพระทรมานของพระองค์
ข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทุกคนรู้จักเคารพสักการะ พระกายและพระโลหิตของพระองค์
เป็นรหัสธรรมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสมจะได้รับผลการไถ่บาปตลอดไป พระองค์ผู้ดำรงชีพและเสวยราชย์ ตลอดนิรันดร

สัตบุรุษ : อาแมน

บทสรรเสริญพระเป็นเจ้า

จงสรรเสริญพระเป็นเจ้า
จงสรรเสริญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
จงสรรเสริญพระเยซูคริสตเจ้าพระเป็นเจ้าแท้และมนุษย์แท้
จงสรรเสริญพระนามพระเยซู
จงสรรเสริญพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์
จงสรรเสริญพระโลหิตอันประเสริฐยิ่งของพระองค์
จงสรรเสริญพระเยซูในศีลมหาสนิท
จงสรรเสริญพระจิตองค์บรรเทา
จงสรรเสริญพระนางมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระชนนีของพระเป็นเจ้า
จงสรรเสริญการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์ และนิรมลของพระนาง
จงสรรเสริญการยกขึ้นสวรรค์อันรุ่งเรืองยิ่งของพระนาง
จงสรรเสริญพระนางมารีย์ พรหมจารีและมารดา
จงสรรเสริญนักบุญยอแซฟ ภัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนาง
จงสรรเสริญพระเป็นเจ้าพร้อมกับเทวดาและนักบุญทั้งหลายเทอญ

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลนครราชสีมา