นักบุญโรเบิรต์ แบลลาร์มิน (1542-1621)

ระลึกถึงวันที่ 17 กันยายน

โรเบิรต์ แบลลาร์มิน เกิดที่มอนเตปูเลยาโน เมืองซีอานา และได้เข้าเป็นนักบวชคณะเยซูอิตเมื่ออายุ 18 ปี ได้เป็นอาจารย์สอนเทววิทยาที่ ลูแวง ได้เป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาหลายพระองค์ด้วยกัน ได้เป็นอธิการแขวงของคณะเยซูอิต เป็นพระคาร์ดินัลและพระอัครสังฆราชของเมืองกาปัว

ท่านรู้จักทำตัวเองให้เข้ากับคนทั่วๆไป ซึ่งพิศวงในความซื่อๆ เรียบๆ ของท่านแม้เป็นถึงนักปราชญ์ผู้มีความรู้ก็ตาม ท่านมีชื่อเสียงเป็นต้นในการโต้กันทางข้อความเชื่อกับพวกลูเธอรัน และพวกนิยมคัลวิน ท่านได้เตรียม “คำสอนฉบับย่อ” อันเป็นผลจากความขัดแย้งกันในศตวรรษที่ 17 และคำสอนฉบับนี้ก็ใช้สำหรับสอนความเชื่อของคริสตศาสนาจนกระทั่งถึงสมัยของเรานี้ ผลงานทางด้านคำสอนของนักบุญโรเบริต์ และความสำคัญที่ท่านได้มีในการอบรมคริสตชนรุ่นหลังๆ ได้ทำให้ท่านสมจะได้รับตำแหน่ง “นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร”

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราทุกคนได้ใส่ใจที่จะเผยแพร่พระวาจาของพระคริสตเจ้า

2. ขอให้ชีวิตของเราแต่ละคน จงเป็นพยานที่สอดคล้องกับความเชื่อของเราด้วยเถิด

3. ให้เรานบนอบเชื่อฟัง และมีความสัมพันธ์กับพระสันตะปาปาและพระสังฆราช

4. ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ขอพระองค์ทรงโปรดอำนวยพระพรแก่ผู้ที่ประกาศพระวาจา ผู้เทศน์สอน และผู้สอนคำสอนด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี