นักบุญคอร์เนลีอุส พระสันตะปาปา และมรณสักขี

นักบุญซีเปรียน พระสังฆราช และมรณสักขี

ระลึกถึงวันที่ 16 กันยายน

นักบุญคอร์เนลีอุสเป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 21 ได้ทรงปกครองพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 251-253 ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากอันเกิดจากการเบียดเบียนของจักรพรรดิเดซีอุส ด้วยใจโอบอ้อมอารีตามจิตตารมณ์พระวรสาร พระองค์ได้แสดงท่าทีที่อ่อนโยนต่อผู้ที่ไม่มีความกล้าหาญพอที่จะแสดงความเชื่อของตน เช่น พวกที่หลงผิดไป ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งกันจนกระทั่งถึงขั้นแตกหักระหว่างพระองค์กับโนวาซีอานุส ผู้เคร่งครัด แต่นักบุญซีเปรียนได้เข้าข้างพระสันตะปาปาคอร์เนลีอุส ที่สุดพระองค์ได้ทรงถูกเนรเทศให้ไปอยู่ที่เมืองซิตะแวคกีอา และพระองค์ได้ทรงสิ้นใจที่นี่ในเดือน มิถุนายน ปีค.ศ. 253

นักบุญซีเปรียน เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง ได้กลับใจมาหาพระคริสตเจ้าขณะที่มีอายุได้ 35 ปี ได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชของเมืองคาร์เทจอันเป็นบ้านเกิดของท่านในปี 249 และทันทีท่านได้เริ่มลงมือจัดระเบียบของพระศาสนจักรอัฟริกันด้วยความใจร้อนรนอย่างยิ่ง ท่านได้สิ้นใจโดยถูกตัดศีรษะเมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 258

นักบุญซีเปรียน เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งทางจริยศาสตร์ของคริสตศาสนา งานเขียนของท่าน เป็นต้นจดหมายต่างๆ เป็นเอกสารที่มี คุณค่ามาก เพราะทำให้เราทราบถึงความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของพระศาสนจักรในศตวรรษที่ 3 และพร้อม ๆ กับแตร์ตูเลียน ท่านได้สร้างสรรค์ภาษาลาตินของคริสตศาสนา

พิธีกรรมในวันนี้ที่พระศาสนจักรรวมการฉลองนักบุญคอร์เนลีอุส กับนักบุญซีเปรียน เข้าไว้ด้วยกัน ก็เพื่อจะเตือนเราให้สำเนียกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่น ซึ่งผูกพันศาสนจักรต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันในศตวรรษแรกๆ อาจจะเป็นไปได้ที่พระศาสนจักรอัฟริกันได้ใช้พระคัมภีร์ที่แปลออกมาเป็นภาษาลาติน ก่อนพระศาสนจักรที่กรุงโรม ( ซึ่งขณะนั้นก็ยังใช้พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกอยู่ ) จดหมายโต้ตอบของนักบุญทั้งสองแสดงให้เราเห็นอย่างแจ้งชัดว่า ความคิดต่างๆ ของศาสนจักรที่กรุงโรม และที่กรุงคาร์เทจนั้น สอดคล้องกันอย่างที่สุด เป็นต้นว่าความคิดเกี่ยวกับ “พระศาสนจักร”ที่สร้างสรรค์ขึ้นจาก “บูชามิสซา” นั้น แจ่มแจ้งยิ่งนัก ที่จริงบูชามิสซาเป็นรูปแบบแห่งความสัมพันธอันลึกซึ้งกับพระเจ้าในพระคริสตเจ้า โดยอาศัยพระ ศาสนจักรของพระองค์ ดังนั้นการรับศีลมหาสนิททุกๆครั้งของเรา จะต้องเป็นการกลับใจอย่างแท้จริงและลึกซึ้ง คือเป็นการกลับไปหาพระเจ้า และบรรดาพี่น้องของเรา นักบุญซีเปรียนและนักบุญคอร์เนลีอุส ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้ที่ได้พลาดพลั้งไป ได้ระลึกถึงความจริงที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ คริสตชนที่ในสมัยของท่านได้เป็นผู้ที่เหยียบเรือสองแคมในระหว่างที่มีการ เบียดเบียนเกิดขึ้น และได้แสร้งทำเป็นเข้าไปรับศีลด้วยความศรัทธาเลื่อมใส แม้ว่าตัวเขาเองกำลังรับใช้เจ้านายสองคน และก็ไม่ได้ให้อะไรเป็นเครื่องประกันถึงการกลับใจอย่างแท้จริงของตน ที่จะเลิกเสี่ยงอันตรายต่อวิญญาณของตนเลย


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้เรียนรู้จากบรรดานักบุญ ในการรู้จักให้อภัยผู้ที่หลงผิด

2. การร่วมบูชามิสซาของเรา ต้องทำให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3. ขอให้เราอย่าไปมองความผิดบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคนอื่น โดยมองข้ามความผิดที่หนักๆ ใหญ่ๆของเราเอง

4. ข้าแต่พระสวามีเจ้า โปรดช่วยนำคนบาปทุกคนให้กลับใจได้รับความรอดนิรันดร์ด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี