นักบุญยอห์น คริซอสโตม (ค.ศ.347-407)

ระลึกถึงวันที่ 13 กันยายน

นักบุญ อันตูซา มารดาของยอห์น เป็นแม่หม้ายตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึงกระนั้นนางก็ได้พยายามให้การอบรมยอห์นอย่างน่าพิศวงเลยทีเดียว ดังที่เราสามารถแลเห็นได้จากการเจริญชีวิตของท่านนักบุญเอง คือในระยะแรกๆที่อยู่บ้าน ยอห์นได้เจริญชีวิตแบบนักบวช แต่ว่าในขณะเดียวกันก็พยายามศึกษาหาความรู้ทางโลกเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ต่อมาท่านได้หนีขึ้นไปเจริญชีวิตแบบสันโดษ อยู่บนภูเขาเป็นเวลาหลายปีด้วยกัน แต่เนื่องจากว่าสุขภาพของท่านไม่สู้จะแข็งแรงนัก ท่านจึงต้องกลับมาที่เมืองอันติโอ๊กอีก

ยอห์นได้บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุได้ 32 ปี และได้กลายเป็นมือขวาของพระสังฆราชของท่าน ในช่วงระยะเวลานี้ยอห์นได้แสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่า ท่านเป็นนักพูดที่น่าเกรงขามยิ่ง เป็นต้นในขณะที่เมือง อันติโอ๊กกำลังกลัวว่าจะมีความกดดันจากทางราชสำนัก อันจะมีผลให้เกิดการจลาจลขึ้นในปี 387 ท่านจึงบอกว่า “เพื่อจะเปลี่ยนแปลงประชาชน ขอให้มีใครคนหนึ่งที่มีใจร้อนรนจริงๆ ก็พอ” และนี่แหละที่เป็นแบบแผนชีวิตของท่าน ต่อมาท่านได้รับเลือกให้เป็นพระอัยกาของกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล และทันทีท่านได้อุทิศตนเองให้กับการบริการประชาชนและพระศาสนจักร

ยอห์นเป็นคนซื่อๆ สุภาพราบเรียบ ร่าเริง แต่ว่าแกร่งเวลาที่จะต้องสู้กับพยศชั่ว ความฟุ้งเฟ้อ และการปล่อยตัวเหลวแหลก ท่านได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่คนจน และโรงพยาบาล ท่านไม่ยั้งที่จะกล่าวตำหนิติเตียน อย่างรุนแรงในความประพฤติที่เหลวแหลกของข้าราชสำนัก อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านต้องถูกเนรเทศ แต่ว่าประชาชนที่เคารพรักท่านได้เรียกร้องให้ท่านกลับมา ต่อมาท่านได้ถูกเนรเทศให้ออกไปไกลกว่าเดิมอีก

นักบุญ ยอห์น คริซอสโตมได้สิ้นใจเพราะหมดกำลังที่โคมานา บนฝั่งทะเลดำ ในวันที่ 14 กันยายน ค.ศ.407 ขณะที่พวกศัตรูของท่านกำลังพาท่านไปยังถิ่นเนรเทศที่โหดร้ายยิ่งขึ้น ต่อมาภายหลังเมื่อจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นเสวยราชย์ พระองค์ได้ทรงสั่งให้นำศพของท่านกลับคืนสู่กรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างมโหฬารจากประชาชน

นักบุญ ยอห์น คริซอสโตม เป็นอาจารย์แห่งชีวิตภายในที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านเป็นทั้งนายชุมพาบาลที่คอยเอาใจใส่ดูแลชีวิต ทางด้านศีลธรรมของสัตบุรุษอย่างแข็งขัน และในฐานะที่ท่านเป็นนักพูด ท่านได้รับเกียรติว่ามี “ลิ้นทอง” ผลงานเขียนของท่านมีจำนวนมากกว่าปิตาจารย์กรีกท่านอื่นๆ ท่านได้ต่อสู้กับความชั่วในสมัยของท่าน เช่น การขาดความมั่น ใจในตัวเอง ความหมดอาลัยตายอยาก ความเบื่อหน่ายในชีวิต ฯลฯ

นักบุญ ยอห์น คริซอสโตม เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านแรกในจำนวน 4 ท่านของพระศาสนจักรกรีก ( อีก 3 ท่านคือ นักบุญ บาซิล นักบุญเกรกอรี่แห่งนาซีอานส์ และนักบุญอาธานาส)

นักบุญ ยอห์น คริซอสโตม ได้รับเกียรติให้เป็น “นักปราชญ์แห่งศีลมหาสนิท” เพราะท่านได้พูดและเขียนเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าไว้ เป็นจำนวนมาก บท “อนุโมทนาคุณ” ที่ใช้ชื่อของท่านเป็นบทภาวนาที่ใช้ในพิธีบูชามิสซา ที่แพร่หลายที่สุดทางภาคตะวันออกในหมู่ชาวคาทอลิกและออร์โธดอกส์ ในหมู่ชาวสลาฟและชาวรัสเชียด้วย บท “อนุโมทนาคุณ” นี้มีค่านิยมทางศาสนสัมพันธ์อย่างยิ่ง

ศีลมหาสนิทต้องเป็นท่อธารแห่งเอกภาพ และความสัมพันธ์หนึ่งเดียวในหมู่ผู้ที่มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอพระคริสตเจ้าโปรดช่วยเหลือเรา อย่าได้ทำการประนีประนอมกับความชั่วเลย

2. ขอให้นักบุญ ยอห์น คริซอสโตรม ได้ช่วยสอนเราให้มีความรักทั้งหมดต่อศีลมหาสนิท

3. ขอให้ชีวิตของเราเข้าไปอยู่ในบูชามิสซา เพื่อให้บูชามิสซานั้นได้ฟื้นฟูชีวิตของเรา

4. ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ทรงนำคริสตชนทุกคนให้แสวงหาเอกภาพและสันติภาพสำหรับพระศาสนจักรของพระองค์

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี