นักบุญซีมอน อัครสาวกผู้ร้อนรน
องค์อุปถัมภ์คนเลื่อยไม้
ฉลองวันที่ 28 ตุลาคม

ไซมอนผู้ร้อนรน เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูคริสตเจ้า เขาเกิดที่เคนา ซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกที่พระเยซูเจ้าได้ทรงทำมหัศจรรย์ในงานแต่งงาน โดยการเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น เพื่อเจ้าภาพจะได้ไม่เสียหน้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ทำให้ไซมอนตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งและติดตามเป็นอัครสาวกของพระองค์ หลังจากที่พระเยซูเจ้า ได้เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว เขาได้ไปเทศนาที่อียิปต์ แล้วเดินทางไปเปอร์เซียพร้อมกับนักบุญยู๊ดอัครสาวก ที่นั่นทั้งสองคนได้เป็นมรณะสักขี


บทสวดขอนักบุญไซมอนอัครสาวก
โอ้ นักบุญไซมอน
ท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเจ้าและได้ติดตามพระองค์ด้วยความจงรักภักดี
ท่านได้รับสมญานามว่า "ผู้ร้อนรน"
แสดงว่าท่านเต็มใจพลีชีวิตของท่านเพื่อศาสนาและอิสระภาพของท่านในการเป็นมนุษย์
โปรดขอพระเป็นเจ้าประทานพระหรรษทานแก่เรา
เพื่อเราจะได้ยินดีพลีชีวิตของเราเพื่อพระคริสตเจ้า
และมานะบากบั่นในการทำงานเพื่ออิสระภาพและสันติสุข
ที่องค์พระเจ้าเท่านั้นสามารถประทานแก่มนุษยชาติ
โปรดช่วยเราดำรงชีวิตเพื่อพระเป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้
และวันหนึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดรในสวรรค์
อาแมน

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลนครราชสีมา