นักบุญ กัลลิสตุส ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

ระลึกถึงวันที่ 14 ตุลาคม

เชื่อกันว่านักบุญ กัลลิสตุส ได้เป็นทาสมาก่อน และได้ถูกทำโทษให้ไปทำงานในเหมืองแร่ที่เกาะซาร์ดิเนีย ต่อมาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระพร้อมกับคริสตชนคนอื่นๆ พระสันตะปาปาเซเฟรีโน ได้แต่งตั้งท่านให้เป็นอนุสงฆ์ และได้มอบหมายให้ท่านดูแลสุสานที่ถนนอัปปีอา ซึ่งต่อมาภายหลังเรา เรียกสุสานนี้ตามชื่อของพระองค์ คือ“คาตาคอมบ์นักบุญ กัลลิสโต”

นักบุญ กัลลิสตุส ได้เป็นพระสันตะปาปาในปี 218 พระองค์ได้ทรงจัดระบบสุสานของพวกคริสตชนขึ้นเสียใหม่ โดยให้รวบรวมบรรดาร่างกายของมรณสักขีทั้งหลาย แล้วให้เอาไปรวมไว้ในสุสานเหล่านั้น พระองค์ได้ทรงต่อสู้กับความหลงผิดบางประการในเรื่องพระตรีเอกภาพ และในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจริยศาสตร์ พระองค์ได้ทรงลดความแข็งกร้าวลง และมีความเข้าใจมากขึ้น โดยได้ประกาศว่าบาปทุกชนิดรวมทั้งบาปละทิ้งศาสนาด้วย พระศาสนจักรสามารถยกโทษให้ได้ ถ้าเขาจะเป็นทุกข์กลับใจ และความไม่เสมอภาคทางสังคม ไม่ใช่เป็นเหตุขัดข้องสำหรับการแต่งงานของคริสตชน และแม้กระทั่งของทางบ้านเมืองด้วย ในสมัยของพระองค์ได้มีนักบวชกลุ่มหนึ่งทำตัวเป็นผู้ต่อต้านพระสันตะปาปา ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติพระศาสนจักร

พระองค์ได้สิ้นพระชนม์อย่างลึกลับ เชื่อว่าคงเป็นขณะที่เกิดการจลาจลของพวกคนต่างศาสนาและพวกฮีบรู เราถือว่าพระองค์เป็นมรณสักขีด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. อย่าให้บาปอันใดทำให้เราหมดหวังในการที่จะได้รับการอภัยจากพระเจ้าเลย
2. ขอให้การระลึกถึงบรรดามรณสักขีช่วยทำให้เราคิดถึงมรณสักขีผู้ยิ่งใหญ่คือ
พระเยซูคริสตเจ้า
3. ขอให้บูชามิสซาช่วยทำให้เราได้มีความรู้สึกที่มีชีวิตชีวาในสหพันธ์นักบุญ
4. ขออย่าให้ความไม่เสมอภาคทางสังคมทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ