นักบุญ ยอห์น เลโอนาร์ดี
พระสงฆ์

ระลึกถึงวันที่ 9 ตุลาคม

ยอห์น เลโอนาร์ดี เกิดที่เมืองทุสคานิ ประเทศอิตาลี กว่าท่านจะได้มีกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์ก็ช้ามาก และกระแสเรียกนี้ก็ค่อยๆสุกงอม คือท่านได้ละอาชีพเภสัชกร   เพื่อที่จะบวชเป็นพระสงฆ์ ท่านได้ตั้งคณะ “สหพันธ์แห่งคำสั่งสอนคริสตชน”  สำหรับอบรมสั่งสอนพวกเด็ก ๆ ให้มีความรู้ทางด้านคำสอน และท่านเองก็ได้เขียนหนังสือเล่มเล็กๆ ขึ้นเล่มหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยคำสั่งสอนอันเป็นแก่นสารของคริสตศาสนา

ท่านอุทิศชีวิตของท่านให้กับการริเริ่มที่สำคัญๆ คือ ท่านได้ตั้งคณะนักบวช    “พระมารดาแห่งพระเจ้า” ซึ่งอุทิศตนเองในด้านการอบรมสั่งสอนประชาชนทั่วๆไป และในด้านการให้บริการทางด้านศีลศักดิ์สิทธิ์ และที่กรุงโรมท่านได้มีส่วนในการตั้งบ้านเณรที่สำคัญของ “กระทรวง เผยแพร่ความเชื่อ” สำหรับที่จะให้การอบรมแก่พวกเณรที่มาจากประเทศมิสซัง ท่านได้สิ้นใจเพราะโรคติดต่อ เนื่องจากท่านได้พยาบาลเอาใจใส่ปรนนิบัติคนป่วย

นักบุญ ยอห์น เลโอนาร์ดี  ได้ให้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนแก่เรา สำหรับการแพร่ธรรม 2 ประการด้วยกันคือ

1. การเป็นพยานแห่งความรัก เมตตากรุณา

2. การประกาศพระวาจา (การเทศน์) และการสอนคำสอน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้หน้าที่สอนคำสอนเป็นของคริสตชนทุกคน

2. ขอให้คำสอนบทแรกของเรา คือ การเป็นพยานด้วยการเจริญชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์

3. ขอให้เรามีส่วนร่วมในบูชามิสซาด้วยความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่ที่จะต้องแพร่ธรรม

4. ขอให้พระสวามีเจ้าโปรดช่วยเหลือ แนะนำ ให้กำลังใจ และประทานรางวัลแก่ผู้ที่มีหน้าที่สอนคำสอนทุกคน