นักบุญ เคลเมนท์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน

เรารู้จัก นักบุญ เคลเมนท์ ที่ 1 ในนามของ “เคลเมนท์ ชาวโรมัน” พระองค์เป็นผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตรในฐานะเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรม ท่านเป็นรูปแบบที่เด่นที่สุดในพระศาสนจักรสมัยศตวรรษที่ 1 เราไม่แน่ใจว่าท่านจะเป็นผู้ร่วมงานที่นักบุญเปาโลเอ่ยถึงหรือไม่ (ฟป 4:3) บ้านของนักบุญเคลเมนท์ที่อยู่ใต้โบสถ์ของจักรพรรดิคอนสแตนตินในเวลานั้น เป็นบ้านในจำนวนหลังแรกๆ ที่ใช้เป็นวัด หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ได้บ่งชัดว่า ท่านได้รับมงกุฎเป็นมรณสักขีที่แคร์โซเนโซตามที่เราเชื่อถือกัน

จดหมายของนักบุญ เคลเมนท์ ที่ได้เขียนถึงพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์ (ปี 93-97) มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นเอกสารของพระสันตะปาปาฉบับแรกซึ่งเรามีอยู่ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสาละวนเอาใจใส่ทางด้าน แพร่ธรรมของพระสังฆราชแห่งกรุงโรมที่มีต่อพระศาสนจักรสากล แม้ว่าขณะนั้นนักบุญยอห์น อัครธรรมทูต ยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม ท่านในฐานะที่เป็นพระสันตะปาปาก็ได้จัดการไกล่เกลี่ยเรื่องราวต่างๆ และพยายามนำเอกภาพมาสู่ศาสนจักรแห่งเมืองโครินธ์ที่นักบุญเปาโลได้วางรากฐานเอาไว้ จดหมายของท่านได้เร่งเร้าให้สัตบุรุษมีเอกภาพโดยการให้บริการสำหรับการพัฒนาพระศาสนจักร

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้การร่วมถวายบูชามิสซาของเราเป็นการเปิดตัวเราเองไปสู่ปัญหาต่างๆ ของโลก
2. ให้เราได้พยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกในสังคม
3. ขอให้ความรักต่อพระคริสตเจ้าได้เอาชนะสิ่งที่จะทำให้พวกเราแตกแยกกัน
4. ขอให้พระศาสนจักรเป็นสัญลักษณ์และพละกำลังของเอกภาพในโลก

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ