21 พฤศจิกายน วันฉลองแม่พระถวายพระองค์ในพระวิหาร


วันฉลองนี้ระลึกถึงการถวายตัวของเด็กหญิงมารีย์ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่ออายุได้ 3 ขวบ นักบุญยออาคิมและนักบุญอันนาพามารีย์ลูกสาวของตนไปยังพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อให้เธอได้รับการศึกษาจากสตรีศักดิ์สิทธิ์

วันนี้เป็นวันฉลองหนึ่งของพระศาสนจักรตะวันออก ตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 มาแล้ว พระศาสนจักรที่กรุงโรมได้รับเอาวันฉลองนี้เข้ามาไว้ในปฏิทินพิธีกรรมโดยเริ่มจากศตวรรษที่ 14 เท่านั้น สำหรับคริสตชนตะวันออก " พระมารดาของพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นวิหารแท้ " และในวิหารนี้เองที่พระองค์ได้ทรงวางการช่วยให้รอดของพระองค์ในวันนั้น โดยยกเลิกพิธีกรรม(วิหาร)เก่าเสีย สำหรับคริสตชนตะวันตก (ได้มาจากธรรมประเพณีของปฐมพระวรสารของนักบุญยากอบ) พระนางมารีอา คือสาวน้อยมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นตัวอย่างดีเลิศในการถวายตัวพระนางเองแด่พระผู้เป็นเจ้า

โดยพยายามรักษาการฉลองนี้ไว้ ปฏิทินพิธีกรรมใหม่ต้องการชี้ให้เห็นว่า พระนางมารีอา คือรูปแบบที่สมบูรณ์ที่จะช่วยเราให้ขับร้องเพลงสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า สำหรับอัศจรรย์ของการช่วยให้รอดของพระองค์ และที่มาของการฉลองนี้ก็เชื่อมโยงกับการเสกวัดซานตา มารีอา นูโอวา ที่กรุงเยรูซาเลม ในปี 543

จากจุดเริ่มต้นชีวิตแม่พระก็รู้จักพระเป็นเจ้า และเธอก็รู้จักพระองค์ดี เหมือนกับเทวดากล่าวกับนักบุญบริยิตว่า " ไม่มีใครสามารถรู้และอธิบายได้ว่า แม่พระรู้จักและเข้าใจพระเป็นเจ้า นับแต่วินาทีแรกที่เธอเป็นตัวตน " และด้วยแสงสว่างนี้ เธอจึงถวายตัวเองทั้งครบแด่พระเจ้า โดยมิได้สงวนสิ่งใดๆ ในตัวเองเอาไว้เลย เพื่อความรักและสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

เทวดายังกล่าวต่อไปว่า "ทันใดนั้น ราชินีแห่งสวรรค์นี้ ทรงถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาเพื่อพระเป็นเจ้า และประทานความรักของเธอ แด่พระองค์จนตลอดชีวิต" ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ และเข้าใจได้ว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถทำให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้

ต่อมาก็มีนักแต่งหนังสือหลายคนกล่าวว่า แม่พระตระหนักถึงบิดามารดาของเธอ คือนักบุญยออากิม และนักบุญอันนา ได้สัญญาจะถวายลูกๆ ที่มีแด่พระเป็นเจ้า ดังนั้นท่านทั้งสองจึงถวายเด็กหญิงมารีย์แด่พระเป็นเจ้าในพระวิหาร

จากเรื่องน้ำมหาวินาศ เราก็ทราบว่าสิงสาราสัตว์และครอบครัวโนอาห์เท่านั้น ที่ได้รับการเอาตัวรอด " โนอาห์ปล่อยนกพิราบ แต่น้ำยังไม่แห้ง นกพิราบจึงต้องบินกลับมายังเรือโนอาห์อีก " ( ปฐก. 8,9 )

แม่พระเปรียบเสมือนเรือของโนอาห์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความตายและความพินาศ เธอเป็นความหวังและความรอดที่มนุษย์พากันมาพึ่งพิง เพื่อเป็นที่หลบภัยของชาวเรา และของคนบาปทั้งหลาย

การที่แม่พระถวายตัวในพระวิหาร ก็เพื่อเปิดโอกาสให้เธอได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้า เป็นพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เธอจะได้ฟังเสียงของพระเป็นเจ้า เพื่อถวายเกียรติและรักแด่พระองค์ยิ่งขึ้น

ดังนั้นแม่พระจึงเป็นที่รักและโปรดปรานของพระเป็นเจ้าตั้งแต่ยังเล็กๆ เหมือนที่พระศาสนจักรได้กล่าวในนามของเธอว่า " จงยินดีกับเราเถิด ผู้ที่รักพระเป็นเจ้า เพราะเรามีแม่พระ เป็นผู้ที่โปรดปรานของพระองค์

ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงเปรียบแม่พระเป็นดั่งดวงจันทร์ ซึ่งมีแสงสว่างสุกใสมากกว่าดาวดวงอื่นที่ส่องสว่างให้แก่โลก ดังนั้นแม่พระจึงเป็นผู้บริบูรณ์มากกว่าบรรดานักบุญ เพราะเธอเป็นที่โปรดปรานของพระเป็นเจ้า และเธอถวายตนเองในพระวิหารอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่เล็กและไม่มีการสงวนสิ่งใดเป็นของตัวเองเลย

เหตุว่าแม่พระถวายตัวเองอย่างครบครันแด่พระป็นเจ้าในวิหารตั้งแต่ยังเล็กๆ ขอให้เราถวายตัวเราเองแด่แม่พระโดยไม่ลังเลใจ หรือหวงแหนสิ่งใด และถวายตัวเราแด่พระเป็นเจ้าด้วย ขอให้เราตั้งความหวังทั้งหมดของเราไว้กับแม่พระ ผู้ทรงรักเรา และประทานรางวัลแก่เรา ผู้เป็นข้ารับใช้ของพระองค์

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระนางมารีย์โปรดช่วยนำเราเสนอต่อพระบิดาเจ้าด้วยเถิด
2. เราได้รับการถวายแต่พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ขอให้เราได้เอาธุระที่จะ พยายามช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้รอดด้วยเถิด
3. ให้เราได้เลียนแบบพระเยซูคริสตเจ้าและพระแม่มารีอาในการช่วยคนอื่นให้รอด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ