นักบุญ โยซาฟัต พระสังฆราช และมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน


ยอห์น กุนเซวิคส์ ถูกพ่อแม่ซึ่งเป็นออร์โธด๊อกซ์ส่งไปเรียนวิชาพาณิชย์ที่เมืองวิลนา แต่ไม่ช้าท่านได้เลิกเรียน และได้เข้าสู่พระศาสนจักร รูเทนา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรที่กรุงโรม ต่อมาท่านได้เข้าเป็นฤาษี โดยใช้ชื่อว่า โยซาฟัต และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของโปลอสค์ (รัสเซียขาว)

นักบุญ โยซาฟัต ท่านได้ออกแรงทำงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้เกิดเอกภาพกับพระศาสนจักรโรมัน ประชาชนโดยทั่วไปยอมรับงานของท่านชิ้นนี้ แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุน ซ้ำร้ายยังถูกหมายว่าเป็นศัตรูจากพวกขุนนาง และพวกที่ไม่เห็นด้วยกับท่าน

เพราะความมีใจร้อนรนของท่านนี่เอง ที่ท่านได้รับมงกุฎแห่งการเป็นมรณสักขีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 1623 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักบุญจากพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ในโอกาสฉลองครบรอบ 18 ศตวรรษของอัครธรรมทูตเปโตรและเปาโล ท่ามกลางบรรดาพระสังฆราชที่มาร่วมประชุม

การฉลองระลึกถึงท่านในวันนี้ มีค่านิยมทางศาสนสัมพันธ์

ขอให้ชาวคาทอลิกที่ถือจารีตตะวันออก เป็นต้นพวกยูเครน ซึ่งแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะความสัตย์ซื่อของตนที่มีต่อกรุงโรม ได้เป็นผู้ริเริ่มการเสวนา และสร้างเอกภาพระหว่างคริสตชนฝ่ายตะวันออกกับคริสตชนฝ่ายตะวันตกด้วยเถิด

 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้เราได้เรียนรู้และรักพี่น้องของเราที่ถือจารีตตะวันออก
2. ขอให้จารีตพิธีกรรมตะวันออกบอกเราว่า ธรรมล้ำลึกของคริสตศาสนา มีได้หลายแบบด้วยกัน
3. ขอให้ศีลมหาสนิท (บูชามิสซา) เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งเอกภาพกับพระศาสนจักรตะวันออก
4. ขอพระคริสตเจ้าโปรดเร่งสร้างเอกภาพที่สมบูรณ์ให้แก่คริสตชนทุกๆ ฝ่ายด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ