นักบุญ เลโอ องค์ใหญ่ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์

ระลึกถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน


นักบุญ เลโอ องค์ใหญ่ ได้เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมตั้งแต่ปี 440 ขณะที่นครแห่งนี้กำลังถูกคุกคามจากพวกอนารยชน พระสันตะปาปาเลโอ เหมาะสมที่จะได้รับการขนานนามว่า “องค์ใหญ์” หรือ “ มหาราช” เพราะว่าพระองค์มีทั้งศักดิ์ศรี และความสุภาพผสมผสานกันอยู่ พระองค์ได้มีจิตสำนึกอันมีชีวิตชีวาในหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร และพระองค์เป็นผู้ที่เข้มแข็งมั่นคง ไม่สั่นคลอนในเรื่องความเชื่อที่ถือกันมาเป็นประเพณีสืบทอดมาจากบรรดาอัครธรรมทูต พระองค์ได้แสดงถึงความชำนาญอันยอดเยี่ยมของพระองค์ท่านในการมีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรตะวันออก การวินิจฉัยของพระองค์เวลาที่มีข้อขัดแย้งกันก็เต็มไปด้วยความแจ้งชัด และได้รับการคิดทบทวนมาแล้วอย่างดี

นักบุญ เลโอ ได้เรียกประชุมสภาสังคายนาที่เมืองคัลเชโดเนีย ในปี 451 ซึ่งได้กำหนดหรือให้คำนิยามมนุษยภาพและพระเทวภาพของบุคคลเดียวของพระคริสตเจ้า คำสั่งสอนต่างๆ ของพระองค์ ได้มีอิทธิพลมากมายต่อพิธีจารีตโรมันในเทศกาลพระคริสตสมภพ (ซึ่งพระองค์ได้เป็นผู้จัดเตรียมเอง)

พระองค์ได้ช่วยกรุงโรมให้พ้นจากการรุกรานของพวกฮั่น ที่นำโดยจอมทัพอัตตีลา ในปี 452 และได้ประสบความสำเร็จในการที่จะให้พวก วังดัลของเยนเซวิคได้หยุดการปล้นสะดมภ์กรุงโรม ในปี 455

บทเทศน์ 96 บทของพระองค์ที่เรามีอยู่นั้น เต็มไปด้วยคำสั่งสอนที่แจ้งชัด โดยใช้ภาษาง่าย ๆ และสละสลวย นี่เป็นการรวบรวมสุนทรพจน์ของพระสันตะปาปาองค์หนึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นการทำให้มี “พระสมณสาสน์ของพระสันตะปาปา” ในเวลาต่อมา อันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการปกครองพระศาสนจักร นอกจากบทเทศน์ดังกล่าวแล้วนั้น ก็ยังมีจดหมายอีก 173 ฉบับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลย์ และความรู้สึกสำนึกอันลึกซึ้งในความรับผิดชอบที่พระองค์จะต้องให้บริการแก่ประชากรทุกๆ คนของพระเจ้า

เราคริสตชนรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อองค์พระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ สำหรับบทภาวนาที่งดงามหลาย ๆบท และในหนังสือภาวนาสำหรับพระสงฆ์-นักบวช ก็ได้คัดบทเขียนของพระองค์มาไว้เหมือนกัน ลีลาการเขียนของพระสันตะปาปาเลโอยังมีชีวิตชีวาอยู่เสมอในหนังสือเกี่ยวกับจารีตของพระศาสนจักร

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้เราได้เข้าใจถึงความสำคัญแห่งพระวาจาของพระเจ้าในพิธีกรรม
2. ขอให้พระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าช่วยเสนอแนะเราว่า เราควรจะต้องทำให้แต่ละวันของเรามีชีวิตชีวาได้อย่างไร
3. ขอให้จิตตารมณ์ที่ทำงานอยู่เสมอ อ่อนโยนและเข้มแข็งของนักบุญเลโอได้ช่วยนำพระศาสนจักร
4. ขอพระเยซูคริสตเจ้าโปรดบันดาลให้คริสตชนได้เป็นฝูงชุมพาแต่เพียงฝูงเดียว ภายใต้การนำของนายชุมพาบาลแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ