นักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

ระลึกถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน

ชาร์ลส์ โบโรเมโอ เกิดที่อะโรนา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 1538 เป็นหลานของพระสันตะปาปาปีโอที่ 4 ได้ เป็นพระสังฆราชตั้งแต่อายุ 24

แม้ว่ากิจการทางด้านอภิบาลสัตบุรุษของท่านกำลังขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าในเวลาเดียวกันชีวิตภายในของท่านก็มิได้ว่างเปล่า ตรงข้ามกลับเข้มข้นยิ่งขึ้น การเจริญชีวิตประจำวันของท่านเป็นการกลับใจตามจิตตารมณ์พระวรสาร เพื่อท่านจะได้ทำตัวให้ละม้ายคล้ายกับพระเยซูเจ้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ท่านได้เป็นเลขาธิการรัฐของพระสันตะปาปา และต่อมาก็ได้เป็นพระอัครสังฆราชของเมืองมิลาน ซึ่งต้องรับผิดชอบถึง 15 สังฆมณฑลในแคว้นลอมบาร์เดีย, บีเอมอนเต, ลีกูเรีย และ กันตนติชิโน

นักบุญ ชาร์ลส์ ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาสังคายนาแห่งเมืองเตรน และได้ช่วยให้พระสังคายนาจบลงด้วยดี ทั้งได้นำเอาผลของการประชุมมาใช้ด้วย คือท่านได้ออกเยี่ยมสัตบุรุษ วัด สังฆมณฑลบ่อยๆ เท่าที่จะทำได้ จัดให้มีการประชุมพวกพระสงฆ์ ได้ตั้งบ้านเณรขึ้นหลายแห่ง และได้ออกข้อแนะนำสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในเรื่องพิธีกรรมของทั้งสองจารีต คือจารีตโรมันและจารีตของนักบุญ อัมโบรซิโอ ท่านได้จัดให้มีการสอนคำสอนในทุกระดับ และได้จัดให้มีการประชุมสภาพระสังฆราชของสังฆมณฑลรวม 11 ครั้งด้วยกัน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในภายหลัง ท่านได้ตั้งโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ได้สร้างวิทยาลัย 4 แห่งสำหรับเยาวชน และบ้านพักสำหรับหญิงสาวที่อยู่ในภัยอันตราย นักบุญฟิลิป เนรี เมื่อได้ยินว่าท่านทำงานมากมายอย่างนี้ ถึงกับร้องอุทานว่า “คนๆนี้ทำด้วยเหล็กหรืออย่างไร?”

กิจกรรมต่าง ๆ ของนักบุญ ชาร์ลส์ มีมากมาย อันได้รับการหล่อเลี้ยงจากจิตตารมณ์แห่งการสวดภาวนา และการบำเพ็ญตบะ ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น ท่านได้จัดองค์กรคอยช่วยเหลือพวกผู้ยากจนขัดสนเป็นจำนวนมาก คือประมาณหนึ่งในหกของประชากรทั้งหมด ท่านได้อุทิศตัวเองให้กับงานนี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้บุคลากร เป็นต้นในระหว่างที่เกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรงในปี 1576 มีคนเรียกโรคระบาดนี้ว่าโรคระบาดของนักบุญชาร์ลส์ อันแสดงให้เห็นถึงความรักเมตตากรุณาของท่านนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ท่านได้สิ้นใจ เมื่อมีอายุได้ 46 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 1584

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดสอนพวกเราให้ช่วยเหลือและสนับสนุนงานของบรรดานายชุมพาบาล
2. ขอให้จิตตารมณ์ของการภาวนาและการทำพลีกรรมจงเป็นท่อธารของ ชีวิตการแพร่ธรรม
3. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดให้พระศาสนจักรมีนายชุมพาบาลเหมือน อย่างนักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ

ข้อมูลจากเวปไซดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ