นักบุญ มารีย์มักดาเลนา เดปัสซี
พรหมจารี
ระลึกถึงวันที่ 25 พฤษภาคม

 

จากครอบครัว “เด ปัสซี” ที่สูงศักดิ์ของเมืองฟลอเรนซ์ กาเธรีนา เมื่ออายุ 14 ปี เธอได้เข้าบวชในอารามคาร์แมล “พระนางมารีอาแห่งนิกรเทวดา” ที่เมืองฟลอเรนซ์ และได้ใช้ชื่อว่า  มารีย์ มักดาลา  ชีวิตของเธอเป็นการเอาตัวอย่างหญิงคนบาปในพระวรสาร ที่พระเยซูเจ้าได้ช่วยให้กลับใจ  แม้ว่าเธอจะมีชีวิตภายในที่เข้มข้นมาก แต่เธอก็ไม่ได้ลืมสภาพทางสังคมในสมัยของเธอเลย

เธอได้เขียนจดหมายถึงพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัล และพระสังฆราช แต่ไม่มีใครยอมส่งจดหมายให้เธอ  อย่างไรก็ตามเธอได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากในการปฏิรูปพระศาสนจักร โดยได้อุทิศตนเองให้กับการสวดภาวนา และการบำเพ็ญตบะที่ไม่มีใครทราบ เธอจึงได้กลายเป็น “แบบอย่างที่มีชีวิต” ของพระทรมานของพระเยซูเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่ง สำหรับนักบวชทุกๆ คน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ความรักที่แท้จริงต่อพระคริสตเจ้าจงเป็นพละกำลังของวีรกรรมทุกรูปแบบ
2. ขอให้หญิงสาวทั้งหลายที่ได้ถวายตัวแด่พระเจ้า จงเป็นพยานยืนยันถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงชีวิตในวันนี้ด้วยเถิด
3. ขอให้ชีวิตและกิจการต่างๆ ของบรรดานักบวชสตรี ทำไปเพื่อคุณงามความดีของพระศาสนจักร
4.ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานกระแสเรียกของนักบวชสตรี ให้กับพระศาสนจักรของพระองค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเถิด