นักบุญยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

ระลึกถึงวันที่ 18 พฤษภาคม

พระสันตะปาปาองค์แรกในจำนวน 23 องค์ ที่ได้ทรงใช้ชื่อ “ยอห์น” นั้น เป็นองค์ที่ให้รูปแบบที่เด่นมากองค์หนึ่ง พระองค์มีเชื้อสายเป็นชาวทอสกานา เป็นพระสังฆราชตัวอย่างของกรุงโรมซึ่งพระองค์ได้ทรงรับเลือกใน ปี 523

พระองค์ได้ทรงอุทิศชีวิตเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสันติภาพในพระศาสนจักรและในบ้านเมือง แต่เนื่องจากว่าพระองค์ไม่มีกำลังสนับสนุนของทางฝ่ายบ้านเมืองอยู่เลย ดังนั้นเมื่องานของพระองค์ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างจักรพรรดิยุสตินของทางฝ่ายตะวันออก และกษัตริย์เทโอโดริโก ซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในลัทธิของอาริอุส พระภารกิจของพระองค์จึงต้องล้มหรืออับปางลงอย่างน่าสงสาร กษัตริย์เทโอโดริโก ได้หันเข้าเล่นงานพระองค์ หลังจากที่พระองค์ต้องทนความขมขื่นและความไม่เข้าใจจากหลายๆ ฝ่ายพระองค์จึงต้องจบชีวิตของพระองค์ลงอย่างน่าสงสาร ในคุกแห่งหนึ่งของเมืองราแวนนา เพราะอดอยากไม่มีอะไรรับประทาน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บูชามิสซาและศีลมหาสนิทจงเป็นพลังที่จะทำให้คืนดีกันในโลก
2. ในวันนี้เอง ขอให้เราได้คืนดีกับคนที่ไม่ถูกกับเรา
3. ขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะสร้างสันติภาพในระหว่างกลุ่มคนที่แตกแยกกันหรือที่กำลังต่อสู้กัน
4. ขอให้ผู้ที่ทำงานเพื่อสันติภาพอย่าได้ถูกทำร้ายหรืออาฆาตจองเวรจากฝ่ายที่กำลังต่อสู้กัน