พระเจ้าทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค์บนรากฐานของอัครธรรมทูตองค์ที่ 12 นี้ด้วย เพื่อเข้าแทนยูดาสผู้ทรยศ อัครธรรมทูตทั้ง 11 องค์ได้พร้อมใจกันเลือกนักบุญมัทธีอัส เนื่องจากว่าท่านได้ติดตามพระเยซูคริสตเจ้าระหว่างที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระภารกิจของพระองค์กับประชากรพระเจ้า โดยเริ่มตั้งแต่พิธีล้างของท่านยอห์น แบปติสต์ จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ( กจ.1:15-26 ) เพราะได้รับการรับรองเช่นนี้ ท่านจึงสามารถกลายเป็นคนหนึ่งในพวกอัครธรรมทูต ที่ได้เป็นพยานยืนยันถึงการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า ตามที่นักประวัติศาสตร์ เอวเซบีโอแห่งเซซาเรีย ได้บันทึกไว้ นักบุญมัทธีอัส คงจะเป็นสาวกองค์หนึ่งในจำนวน 72 องค์ของพระเยซูเจ้า

พระศาสนจักรได้เลื่อนวันฉลองของท่านจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ มาเป็นวันที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งอยู่ในเทศกาลปัสกา ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่าจะได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น กับการที่ท่านได้รับเลือกให้เป็นอัครธรรมทูตและเป็น “องค์พยานของพระผู้ได้เสด็จกลับคืนชีพ”

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ได้มีธรรมทูตใหม่ๆ เข้ามาแทนที่คนที่ได้เสียไป
2. ขอให้บรรดาพระสังฆราชได้มีความรัก ความเมตตา และมีใจร้อนรนในการแพร่ธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3. ขอให้พระศาสนจักรได้มีความชิดสนิทสัมพันธ์กับบรรดาอัครธรรมทูตและนักบุญเปโตร
4. ขอให้ทุกคนเข้าร่วมอยู่ในพันธสัญญาสากลแห่งการช่วยให้รอด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี

หมายเหตุ การเลือกมัทธีอัสเป็นอัครสาวกแทนยูดาส จากหนังสือกิจการอัครสาวก บทที่1 ข้อ 12-26

คราวนั้น เปโตรได้ยืนขึ้นท่ามกลางพี่น้องที่ประชุมกันอยู่ มีรวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน  และกล่าวว่า ”พี่น้องทั้งหลาย จำเป็นที่พระคัมภีร์จะต้องเป็นจริง ตามที่พระจิตเจ้าทรงใช้พระโอษฐ์ของกษัตริย์ดาวิดตรัสล่วงหน้าถึงยูดาส ผู้นำคนมาจับกุมพระเยซูเจ้า ยูดาสผู้นี้เคยเป็นคนหนึ่งในคณะของเราและร่วมภารกิจกับเรา ยูดาสผู้นี้นำเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง เขาล้มคว่ำลงที่นั่น ท้องแตกไส้ทะลัก ผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มทุกคนรู้เรื่องนี้ดี จึงเรียกที่ดินแปลงนั้นตามภาษาของเขาว่า “ฮาเคลดามา” แปลว่า “นาเลือด” เพราะมีเขียนไว้ในหนังสือเพลงสดุดีว่า “ขอให้ที่อยู่ของเขาถูกทิ้งร้าง อย่าให้มีผู้ใดอาศัยอยู่เลย” และอีกตอนหนึ่งว่า “ขอให้ผู้อื่นรับหน้าที่แทนเขา” ดังนั้น ในบรรดาคนทั้งหลายซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำเนินชีวิตอยู่กับเรา เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น จำเป็นที่คนหนึ่งจะต้องเป็นพยานร่วมกับเราถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์”

ผู้ที่มาชุมนุมกันเสนอชื่อชายสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบาร์ซับบัสหรือยุสทัส และอีกคนหนึ่งชื่อมัทธีอัส เขาทั้งหลายอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทุกคน ขอทรงแสดงให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ว่า พระองค์ทรงเลือกคนใดในสองคนนี้ ให้รับหน้าที่รับใช้เป็นอัครสาวกแทนยูดาสที่ละทิ้งหน้าที่นี้เพื่อไปตามวิถีทางของตน” เขาจึงจับสลากระหว่างสองคนนี้ และจับสลากได้มัทธีอัส มัทธีอัสจึงได้เข้าร่วมคณะกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน

ข้อมูลจากเวปไซด์คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์