นักบุญ ปันคราส
มรณสักขี

ระลึกถึงวันที่ 12 พฤษภาคม

การระลึกถึงนักบุญหนุ่มองค์นี้ ซึ่งได้รับมงกุฎของการเป็นมรณสักขี เพราะความเชื่อในสมัยจักรพรรดิ ดีโอเคลซีอานุส ปฏิทินพิธีกรรมฉบับใหม่ได้ทำการระลึกถึงท่านเป็นพิเศษ การเคารพให้เกียรติยกย่องท่านได้เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อพระสันตะปาปาซิมมาคุส  ได้สร้างโบสถ์หลังหนึ่งขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญ บนถนนเอาเรลีอา ซึ่งเราเชื่อว่าคงจะเป็นสถานที่ใช้ฝังศพของท่านนักบุญองค์นี้

นักบุญ ปันคราส ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์การเยาวชนบางองค์การ เตือนให้เราระลึกอยู่เสมอว่าการเป็นพยานของคริสตชนนั้น ได้มาจากการมีชีวิตชิดสนิทสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับพระคริสตเจ้า และกับบรรดาพี่น้องทั้งหลาย

 

ปัญหาของการยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความเชื่อของบรรดาเยาวชน เป็นปัญหาที่หนักอกที่สุดปัญหาหนึ่งของพระศาสนจักรในทุกวันนี้  สาเหตุใหญ่ของปัญหานี้ อาจจะอยู่ที่ว่าบรรดาเยาวชนเหล่านี้ขาดการบำรุงส่งเสริมและค้ำจุนในทางความเชื่อจาก กลุ่มคริสตชนที่เจริญชีวิตแบบคริสตชนอย่างแท้จริง  อย่างมีความรับผิดชอบ  ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน และที่สุดโดยการเปิดหัวใจเข้าหากัน  ก็เป็นได้

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้กลุ่มคริสชนได้เป็นแรงงสนับสนุนและค้ำจุนความเชื่อของบรรดาเยาวชน
2. ขอให้บรรดาเยาวชนได้เรียนรู้จักการเป็นพยานเพื่อพระคริสตเจ้า
3. ขอให้บรรดาเยาวชนได้เจริญชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์เป็นมิตรที่ดีและที่แท้จริงกับพระคริสตเจ้า
4. ขอให้ความเชื่อของบรรดาเยาวชนจงได้รับการหล่อเลี้ยงจากศีลมหาสนิทและจากความรักเมตตาที่แสดงออกโดยทางกิจการ

ข้อมูลจากเวปไซ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ