นักบุญ เนเรโอ และ
นักบุญอาคิลเล และเพื่อนมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 12 พฤษภาคม

 

ในวันนี้พระศาสนจักรของกรุงโรมได้ทำการระลึกถึงนายทหาร 2 คนที่ได้กลับใจ และถูกตัดศีรษะเพราะความเชื่อ ดูเหมือนว่าท่านทั้งสองจะได้รับราชการโดยประจำอยู่ที่ศาลของพวกลูกขุน และเพราะรู้สึกทึ่งในความมั่นคงไม่หวั่นไหวของพวกคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน จึงทำให้ท่านทั้งสองกลับใจมาหาพระคริสตเจ้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยจักรพรรดิ  ดีโอเคลซีอานุส  ตามที่พระสันตะปาปาดามาซุสได้ทรงแต่งคำร้อยกรองถวายเป็นเกียรติแด่ท่าน

การเคารพให้เกียรติยกย่องท่านทั้งสองนั้น พระศาสนจักรที่กรุงโรมได้กระทำกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆ และได้มีการสร้างโบสถ์ถวายเป็นเกียรติแด่ท่านทั้งสองด้วย ที่คาตากอมบ์โดมีติลลา บนถนนอาร์เดอาตีนา

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระเจ้าข้า โปรดเสริมความเชื่อ ความหวังในตัวเราให้กล้าแข็งยิ่งขึ้น ด้วยตัวอย่างของบรรดานักบุญมรณสักขีของพระองค์
2. เมื่อถึงคราวที่เราจะต้องเป็นพยานเพราะความเชื่อของเรา พระเจ้าข้า โปรดให้พวกเราได้มีความกล้าหาญพอที่จะเป็นพยานให้กับพระองค์ด้วยเถิด
3. โปรดปลุกเร้าจิตสำนึกของบรรดาเยาวชนในอันที่จะให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างอาณาจักรของพระเจ้า
4. ขอให้ความหวังของโลกจงอยู่ในพระเยซูคริสตเจ้า  พระผู้ไถ่ด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ