นักบุญ เจมส์ หรือ ยาโกเบ หรือ ยากอบ

ฉลองวันที่ 3 พฤษภาคม

นักบุญ เจมส์ หรือ ยาโกเบ หรือ ยากอบ ซึ่งเรามักจะเรียกกันว่า “องค์เล็ก” เป็นคนหนึ่งแต่ในบรรดาอัครธรรมทูต 12 องค์ของพระคริสตเจ้า เป็นบุตรของอัลเฟอัส ( มธ.10:3; มก. 3:18 ; ลก. 6:15 ) และตามธรรมประเพณีที่เราได้รับสืบทอดต่อกันมานั้นเป็นองค์เดียวกันกับที่เรามักจะเรียกว่า “ญาติของพระเยซูเจ้า” ( มก. 6:3; มธ.13:55 ) และดูเหมือนท่านเองที่เป็นเจ้าของ “จดหมายของนักบุญ ยากอบ” โดยใช้ชื่อผู้เขียนว่า “ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระคริสตเยซู”ท่านได้เป็นองค์พยานของพระผู้ได้ทรงกลับคืนชีพ (1คร.15:7) และเป็นท่านเองที่นักบุญ เปโตร ได้มาบอกข่าวเรื่องการหนีออกจากที่คุมขังมาได้ ( กจ. 12:17 ) และเป็นท่านเองที่นักบุญเปาโล ซึ่งเพิ่งกลับใจได้มาทำการติดต่อกับท่าน (กท.1:18 ) และที่สุดเป็นท่านเองที่ได้มีบทบาทสำคัญในสภาสังคายนาที่กรุงเยรูซาเลม ( กจ.15: 13-29 )

ในปี 36-37 เมื่อบรรดาอัครสาวกได้แยกย้ายกันไปประกาศพระวรสารแล้ว ท่านได้เป็นหัวหน้าของพระศาสนจักรมารดาที่กรุงเยรูซาเลม ( กจ. 21:18-26 ) ที่สุด ท่านได้เป็นมรณสักขีในประมาณปี 62

ประวัติชีวิตหรือเรื่องราวต่างๆ ของบรรดาอัครธรรมทูต เราต้องให้ความสำคัญน้อยกว่าข้อเท็จจริงของวันฉลองของท่านในใจความที่ว่า “พระวาจาของพระเจ้าที่ท่านได้ประกาศเพื่อรวมมนุษย์ให้เข้ามาอยู่ในพระอาณาจักร และทุกวันนี้ได้ทรงเรียกเราให้มาชุมนุมกันที่โต๊ะศักดิ์สิทธิ์ ได้ช่วยสร้างสรรค์เราบนรากฐานของบรรดาอัครธรรมทูต และของผู้แทนของท่านท่ามกลางพวกเรา”

สารที่มีชีวิตชีวาและที่ยังใช้ได้เสมอกับเราในทุกวันนี้ของ นักบุญยากอบ คือท่านได้ให้ความเคารพยกย่องพวกคนจน และในเวลาเดียวกันก็ได้เตือนสติพวกคนรวย ท่านได้กล่าวย้ำอีกว่าความเชื่อจะไร้ผล ถ้าหากไม่มีกิจการของความยุติธรรม

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขออย่าให้คริสตชนเหน็ดเหนื่อยต่อการที่จะกระทำความดีในโลก
2. พร้อมกับนักบุญ ฟิลิป ให้เราวิงวอนขอบ่อยๆ ว่า “ ข้าแต่พระคริสตเจ้าโปรดแสดงให้เราได้เห็นองค์พระบิดาเจ้าด้วยเถิด”
3. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดสอนเราให้รู้จักประกอบกิจการแห่งความเชื่อ
4. ขอให้คนป่วยหนักได้รับศีล “ศีลเจิมคนไข้” ด้วยความเชื่อ

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี