นักบุญ อาทานาซีอุส
พระสังฆราชและนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 2 พฤษภาคม

นักบุญ อาทานาซีอุส เกิดที่เมืองอเล็กซานเดรีย  ในประเทศอียิปต์ ได้เป็นอนุสงฆ์อยู่เคียงข้างกับพระสังฆราช นักบุญ อเล็กซานเดอร์  และได้ร่วมเดินทางพร้อมกับท่านเข้าประชุมสภาสังคายนาแห่งเมืองนีเชอา (ปี ค.ศ. 325)

สภาสังคายนานี้ได้ยืนยันอย่างแข็งขันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระเทวภาพของพระวจนาตถ์แห่งพระเจ้า

หลังจากการเบียดเบียนพระศาสนจักรได้สิ้นสุดลง พระศาสนจักรที่เมืองอเล็กซานเดรียก็ได้มีการตื่นตัวกันมากในด้านชีวิตทางปัญญา แต่ไม่วายที่จะมีความหลงผิดออกนอกลู่นอกทางที่มีภัยใหญ่หลวงอยู่ด้วย  พระสงฆ์องค์หนึ่งนาม อารีอุส ได้สอนว่า พระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า  แต่ไม่ใช่พระบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า พระองค์เป็นเพียงแต่สิ่งสร้างธรรมดาๆคนหนึ่งเท่านั้น  แต่ถึงกระนั้นก็มีอะไรในตัวพระองค์ที่เป็นพระเจ้าอยู่บ้าง คำสอนของคุณพ่อ อารีอุส นี้ได้มีพระสังฆราช และบรรดาเจ้านายใหญ่โตหลงเชื่อด้วยเป็นจำนวนมาก คำสอนเช่นนี้เป็นการทำลายการมีส่วนร่วม ในการเป็นพระของเรามนุษย์โดยทางพระเยซูด้วย

ในปี ค.ศ. 328 เมื่อคุณพ่อ อาทานาซีอุส ได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชของเมืองอเล็กซานเดรีย  ท่านได้ทำการต่อสู้กับลัทธิเฮเรติกนี้อย่างเข้มแข็ง  ท่านได้ป้องกันคำสั่งสอนต่างๆ  ที่ได้รับสืบทอดติดต่อกันมาจากพวกอัครธรรมทูต ท่านได้ถูกพวกจักรพรรดิและพวกนิยมลัทธิของอารีอุสเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญ และถูกเนรเทศถึง 5 ครั้งด้วยกัน  แต่ที่สุดท่านได้แลเห็นความเชื่อที่แท้จริงและได้รับชัยชนะ

เพราะคำสั่งสอนและความรักอันร้อนรนที่ท่านมีต่อพระคริสตเจ้า  ท่านจึงได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นหนึ่งในจำนวนนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 4 ท่านของพระศาสนจักรตะวันออก

ลัทธิของ อารีอุส (Arianism) ได้แพร่ขยายเข้าไปในภาคพื้นตะวันตกของทวีปยุโรปจนถึงสมัยของพระจักรพรรดิชาร์ลส์ เลอมาญ

ในสมัยนี้พวกลัทธิเหตุผลนิยมและพวกบ้าอุดมการณ์ทั้งหลายต่าง เห็นพ้องต้องกันกับลัทธิของอารีอุสด้วย ที่ว่าในพระคริสตเจ้ามีแต่มนุษยภาพ หรือความเป็นมนุษย์เท่านั้น ไม่มีพระเทวภาพ  แต่ว่าจริงๆ แล้วพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า  มนุษย์ - พระ พระผู้ไถ่  ทุกอย่างในพระบุคคลของพระองค์ก็มาจากความเป็นจริงอันล้ำลึกประการนี้ ดังที่นักบุญ อาทานาซีอุส ได้ยืนยันและป้องกันอย่างเข้มแข็งจนถึงที่สุด

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บรรดาคริสตชนพร้อมใจกันประกาศว่าพระเยซูเจ้าคือ “พระบุตรของพระเจ้า”
2. ขอให้เราได้รื้อฟื้นการเจริญชีวิตพระหรรษทานของศีลล้างบาปในตัวเราอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เขามีชีวิตพระที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น
3. ขอให้เราได้ต่อสู้กับทุกสิ่งและกับทุคนที่ต้องการจะบิดเบือนพระเทวภาพของพระเยซูคริสตเจ้า
4. ขอให้เราได้ร่วมทนทุกข์กับพระคริสตเจ้า  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ความรอดให้กับโลก

ข้อมูลจากเวปไซ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ