นักบุญ ซีริล แห่งเยรูซาเลม
พระสังฆราชและนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 18 มีนาคม

นักบุญ ซีริล เป็นสังฆราชของกรุงเยรูซาเลมในสมัยที่พวกเฮเรติกที่นิยมอารีอุสกำลังระบาด ท่านมีชื่อเสียงจาก “คำสอน” ที่ใช้สอนพวกคริสตชนสำรอง ซึ่งเราถือว่าเป็นหนังสือ “คำสอน” ที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งในสมัยแรกๆของพระศาสนจักร เป็นหนังสืออธิบายคำสอนที่ชัดแจ้งทั้งในเนื้อหาและความสละสลวยของการประพันธ์ และโดยอาศัยหนังสือคำสอนนี้เอง ที่ได้ทำให้เราทราบว่านายชุมพาบาล ( สังฆราช ) ได้เอาใจใส่เรื่องการสอนคำสอนให้กับคริสตชนใหม่อย่างไร ทั้งให้เราได้ทราบว่ามีความเคร่งครัดอย่างไร ในการยอมรับคริสตชนสำรอง ให้รับศีลล้างบาปได้ และพวกคริสตชนสำรองเหล่านี้จะต้องมีความรู้เรื่องคำสอนลึกซึ้งเพียงใด ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทำให้เราได้ทราบถึงชีวิตของคริสตชนในศตวรรษที่ 4 ได้เป็นอย่างดี

นักบุญ ซีริล ต้องการให้ผู้ที่เป็นคริสตชนทุกคน ได้มีความเชื่ออย่างแท้จริง และให้เจริญชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อนั้นด้วย และท่านได้ชี้แสดงให้คริสตชนสำรองได้แลเห็นถึงวิถีทางที่คริสตชนจะต้องดำเนินว่า มีขั้นตอนอย่างไร : จากศีลล้างบาปไปสู่ศีลมหาสนิท ที่สุดไปสู่การดำเนินชีวิตที่แท้จริง

“คริสตชน คือผู้ที่นำพระคริสตเจ้าไปให้สู่ผู้อื่น” นี่คือคติพจน์ของคำสอนของท่าน ท่านนักบุญได้รับการประกาศให้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรเมื่อปี 1882  ในพระสมณสมัยของ สมเด็จพระสันตปาปา เลโอที่ 13

 

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ