นักบุญ ซีริล แห่ง อเล็กซานเดรีย
พระสังฆราชและนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 27 มิถุนายน

ในประวัติพระศาสนจักรเคยมีระยะเวลาหนึ่งที่ความจริงสามารถเอาชนะความผิดหลงได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการเป็นพยานยืนยันของบรรดานายชุมพาบาลที่เปี่ยมด้วยความเชื่ออันเข้มแข็ง และมั่นคง ท่านเหล่านี้ได้รับการเลือกสรรให้เป็นผู้นำฝูงแกะของพระเจ้า

ฤาษีซีริล  เป็นคนที่ใจร้อน แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีความชำนิชำนาญในทุกเรื่อง

ปี 412 ท่านได้เป็นอัยกาแห่งเมืองอเล็กซานเดรียในประเทศอียิปต์สืบต่อจากลุงของท่าน  เทโอฟิลัส และในปีแรกๆ ของการเป็นนายชุมพาบาลของท่านเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆ นานา ท่านได้ป้องกันข้อความเชื่อในเรื่องเอกภาพแห่งพระบุคคลในพระคริสตเจ้าอย่างเหนียวแน่น และได้เป็นประธานในการประชุมสังคายนาที่เมืองเอเฟซัส ได้กำหนดข้อความเชื่อว่า “พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระเจ้า” ซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นก็ได้ลงโทษ เนสตอรีอุส ที่ได้สอนเรื่องผิดข้อความเชื่อ

ท่านได้ทิ้งบทเขียนโต้แย้งป้องกันข้อความเชื่อไว้มากมาย ซึ่งทำให้ท่านสมได้ชื่อว่าเป็นผู้ป้องกันที่เข้มแข็งกล้าหาญ และเอาจริงเอาจังในความเชื่อที่แท้จริง พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ท่านได้รับสมญาว่าเป็น “นักปราชญ์ชั้นเลิศแห่งการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า”

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอพระศาสนจักรได้ให้เกียรติและเคารพพระนางมารีย์ พระมารดาของพระบุตรของพระเจ้า
2. ขอให้เราฟังคำเชื้อเชิญของพระนางมารีย์ที่ให้สนองทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า
3. ขอให้ความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ช่วยนำเราให้เข้าใกล้ชิดพระเยซูเจ้ายิ่งๆ ขึ้นเสมอ
4. เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระนางมารีอา ให้เราได้ต้อนรับพระเยซูเจ้า “ปังแห่งชีวิต” เข้ามาไว้ในตัวเรา