นักบุญ ยอห์น แบปติสต์ เป็นบุตรชายของท่านเศคาริยาห์ ผู้เป็นใบ้และนางเอลิซาเบธ ผู้เป็นหมัน การบังเกิดมาของท่านยอห์น แบปติสต์เป็นการประกาศให้ทราบว่าสมัยของพระแมสซีอาห์กำลังจะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระแมสซียาห์นี้ ผู้ที่เป็นหมันจะมีลูกดกและผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก

พระวรสารได้เติมชื่อเรียก “แบปติสต์” ให้ท่านก็เพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีล้างแบบใหม่ ( มธ. 3: 13-17 ) ซึ่งในพิธีนี้ผู้มาขอรับ พิธีล้างไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ำเหมือนกับในพิธีล้างของพวกยิว แต่ให้รับน้ำจากท่อธารจากมือของศาสนบริกรคือผู้ประกอบพิธี และดังนี้ท่านยอห์นต้องการจะสอนเราว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเอง แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจ้า

ท่านยอห์น แบปติสต์ เป็นผู้ทำพลีกรรมใช้โทษบาปมาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้เวลาที่ท่านเจริญชีวิตอยู่ในกลุ่มนักบวชในถิ่นทุรกันดาร แต่อย่างไรก็ตามธรรมประเพณีชวนเราให้ระลึกถึงลักษณะของการเป็นประกาศกของท่านมากกว่า ท่านเป็นประกาศกในสองตำแหน่งด้วยกันและเป็นต้นท่านเป็นประกาศกในใจความของพระธรรมเก่า ท่านยอห์นเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาประกาศกทั้งหลายของชนชาติอิสราแอล ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายของคำพยากรณ์ต่างๆ (มธ.11: 17-15 ; ยน.1: 19-28 ) และเพื่อเป็นเครื่องหมายชี้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ตามแบบของบรรดาประกาศกที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมเก่า นักบุญลูกาได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการบังเกิดมาของท่านโดยแสดงให้เราเห็นถึงภูมิหลังของกระแสเรียกที่สำคัญๆ ของบรรดาประกาศกในสมัยพระธรรมเก่า

ประกาศกมิใช่เป็นเพียงแต่ผู้ที่แจ้งข่าวถึงพระแมสซียาห์ในอนาคตเท่านั้น แต่ที่สำคัญก็คือเป็นผู้นำเอาพระวาจาของพระเจ้าไปประกาศ และเป็นองค์พยานยืนยันว่าพระวาจาที่สร้างสรรค์นี้อยู่ท่ามกลางพวกเรา อยู่ในโลกที่ได้รับการสร้างใหม่จากพระเจ้า

ทุกๆ ครั้งที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซา พระวาจาของพระเจ้าก็ประกาศซ้ำ สิ่งที่ท่านยอห์น แบปติสต์ ได้ประกาศเตือนพวกเขาชาวยิวที่ฝั่งแม่น้ำยอร์แดนคือ “ขอให้พวกท่านได้กลับใจ” เรื่องเล่าถึงการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระคริสตเจ้าซึ่งมีบทสวดเสกศีล อยู่ด้วย และเป็นข้อความตอนหนึ่งของพระวรสารนั้นน่าจะต้องทำให้เราได้ถามตัวเราเองว่า “เราต้องทำอะไร” ( กจ. 2:37 ) คำตอบของพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ได้ถวายร่างกายและหลั่งพระโลหิตเพื่อเราคือว่า “พวกท่านจงทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเราเถิด”

ชีวิตและการเป็นมรณสักขีของท่านยอห์น แบปติสต์ ก็เป็นการตอบสนองคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าที่ให้ติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุด และมี คริสตชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านโดยได้พลีชีวิตและหลั่งเลือดเพื่อพระคริสตเจ้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี