นักบุญ เอเฟรม เป็นฤาษี เกิดที่เมืองนิสิบี ( เมืองนูไซบินในประเทศซีเรียตะวันออกปัจจุบัน )

นักบุญ เอเฟรม เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งทางด้านคำสอนและชีวิตนักบวช เป็นผู้ให้การอบรมประชาชนและบรรดาฤาษี ท่านได้เป็นผู้ป้องกันความเชื่อในพระคริสตเจ้าอย่างเข้มแข็งจากพวกเฮเรติ๊กในสมัยของท่าน ได้เป็นนักอธิบายพระคัมภีร์และเป็นนักเทศน์ ทั้งยังได้ทำงานในด้านแพร่ธรรมในหมู่พวกคนต่างศาสนาอีกด้วย เขาให้สมญาท่านว่าเป็น “พิณแห่งพระจิตเจ้า”

เพราะโดยสายเลือดท่านเป็นนักประพันธ์อยู่ในตัว ท่านได้ขับร้องข้อความเชื่อทั้งหมดของคริสตศาสนาเป็นเพลงสรรเสริญ ทั้งได้แต่งบทร้อยกรองสรรเสริญพระนางพรหมจารีมารีอาพระมารดา ได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งอีกด้วย ท่านเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระศาสนจักรซีเรีย

ทุกวันนี้ก็ยังมีการขับร้องบทเพลงต่างๆ ที่ท่านได้แต่งไว้ในพิธีกรรม และเนื่องจากเทววิทยาของท่านได้สัตย์ซื่อต่อธรรมประเพณีของอัครธรรมทูต พระศาสนจักรจึงได้ยกย่องเคารพท่านให้เป็น “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร”

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

 

1. ให้เราได้เรียนรู้จักถวายตัวเราเอง แด่พระบิดาเจ้าพร้อมๆ กับพระคริสตเจ้า
2. ให้เราได้รู้จักเคารพและรักบรรดาพระสงฆ์ซึ่งได้ให้พระคริสตเจ้าแก่เรา
3. ขอให้ความศรัทธาภักดีของเราที่มีต่อพระนางพรหมจารีมารีย์จงเป็นไปประสาลูกๆ ที่มีต่อแม่
4. ขอให้การมาร่วมประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของเราจงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอด้วยการขับร้องเพลงสรรเสริญ