นักบุญนอร์แบร์ต
พระสังฆราช

ระลึกถึงวันที่ 6 มิถุนายน

นอร์แบร์ต  แกนแนป  เป็นผู้ดีมีสกุลของเมืองซานเทน ในประเทศเยอรมันนี หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตทางโลกอยู่ระยะหนึ่งแล้ว ท่านได้กลับใจ บวชเป็นพระสงฆ์ และได้กลายเป็นนักเทศน์จาริกไปตามที่ต่างๆ ในเรื่องนี้ท่านได้เป็นผู้นำหน้านักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี และนักบุญ โดมินิโก

ท่านเป็นนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งอันสอดคล้องกับที่พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 ได้ทรงมีพระประสงค์จะทำการรื้อฟื้นปรับปรุงพระศาสนาจักร เป็นต้นให้พระศาสนจักรได้เป็นอิสระจากอำนาจของทางฝ่ายบ้านเมือง ในเรื่องนี้ท่านได้เริ่มที่ตัวท่านเองก่อนโดยปลดเปลื้องตัวท่านออกจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้นทางการเมือง ต่อจากนั้นท่านได้ใช้วิธีการเดียวกันนี้กับบรรดานักบวช โดยได้เสนอแบบอย่างชีวิตซึ่งปลอดภัยจาก การแทรกแซงของพวกเจ้าขุนมูลนาย และดังนี้ก็ได้ให้กำเนิดคณะเปรมอนตราเตนส์ ต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของเมืองมักเดบูร์กในประเทศเยอรมันนี

นักบุญ นอร์แบร์ต ก็ได้รับเอาการปฏิรูปของพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 มาใช้กับสังฆมณฑลของท่าน โดยได้พยายามยกฐานะชีวิตของนักบวช และพยายามปลดปล่อยพระศาสนจักรให้เป็นอิสระจากพวกเจ้านายทางโลก

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1.   ขอให้เราได้มีความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกับพระสังฆราชของเรา ซึ่งจะช่วยเราให้มีความสนิทชิดสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง
2.   ข้าแต่พระเจ้า โปรดอำนวยพระพร นำทางให้กำลังใจ และบันดาลความศักดิ์สิทธิ์แก่พระสังฆราชของเรา
3.   ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดให้พระสังฆราชทุกองค์ได้เป็นนายชุมพาบาลที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง
4.   ขอให้บรรดาพระสังฆราชโดยความสัมพันธ์กับพระสันตะปาปาได้ช่วยกันเป็นผู้นำในการปฏิรูปพระศาสนจักรไปในทางที่ถูกที่สมควร

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ