นักบุญเปโตร คริโกโซโล
พระสังฆราชและนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่
30 กรกฎาคม

นักบุญ เปโตร คริโซโลโก เกิดที่เมืองอีโมลา ได้เป็นพระสังฆราชตั้งแต่ปี 424 ของพระศาสนจักรแห่งเมืองราแวนนา ซึ่งในสมัยของท่านเมืองราแวนนานี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักรในแถบนั้น

นักบุญเปโตรได้กลายเป็นนายชุมพาบาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในสมัยของท่าน ท่านเป็นนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง คำเทศน์สอนของท่านนั้นชวนศรัทธาและกินใจยิ่งนัก ดังนั้นท่านจึงสมที่จะได้รับนามว่า “คริโซโลโก” ซึ่งแปลว่า “ลิ้นทอง” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 13 ได้ทรงยกย่องให้ท่านเป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

นักบุญเปโตรได้เจริญชีวิตเป็นสังฆราชในอุดมการณ์จริงๆ ซึ่งท่านได้เคยบอกสัตบุรุษของท่านในการเทศน์สอนครั้งหนึ่งว่าท่านเป็น “คนรับใช้ของทุกๆ คนในพระคริสตเจ้า”

 

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอพระองค์ได้โปรดประทานคำเทศน์สอนที่มีประสิทธิภาพแก่พระสังฆราชทุกๆ องค์

2. ให้เราได้ร่วมมือกับพระสังฆราชในงานเผยแพร่พระวรสาร

3. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดช่วยให้พระสังฆราชทุกๆ องค์ได้เป็น “คนรับใช้ของทุกคน”

4. ให้เราได้รู้จักเคารพพระคริสตเจ้าในบรรดาพระสังฆราช เพราะพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อ “รับใช้” ด้วยความรัก...