นักบุญยออากิมและอันนา

บิดา มารดา ของพระนางพรหมจารีมารีย

ระลึกถึงวันที่ 26 กรกฎาคม

พระเป็นเจ้ามักจะใช้อุปกรณ์ที่ต่ำต้อยสำหรับแผนการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ เป็นต้นสำหรับแผนการณ์แห่งการไถ่บาปของพระองค์ ในกรณีนี้บิดามารดาของพระนางพรหมจารีมารีย์จึงเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่ง บรรดาคริสตชนเป็นต้นชาวคาทอลิกได้ให้ความเคารพนับถือท่านทั้งสองเป็นอย่างมาก เพราะท่านทั้งสองเป็น “คุณตาและคุณยายของพระเยซูเจ้า”

ในปฐมพระวรสารของนักบุญยากอบ ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 2 ที่พระศาสนจักรไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ ทำให้เรารู้จักท่านและได้ให้ชื่อนี้แด่ท่านทั้งสองคือ “ยออากิมและอันนา” พระศาสนจักร ตะวันออกได้ใส่ชื่อท่านทั้งสองไว้ในพิธีกรรม ที่จริงในภาคพื้นตะวันออก ได้มีธรรมเนียมที่จะแสดงความชื่นชมยินดีกับบิดามารดาเมื่อมีบุตรเกิดมา ดังนี้หลังจากที่เราได้ฉลองพระคริสตสมภพ เราก็มาแสดงความชื่นชมยินดีกับพระมารดาของพระกุมารในวันที่ 1 มกราคม และก่อนการบังเกิดของพระนางมารีย์ ( 8 กันยายน ) เราก็มาแสดงความยินดีกับนักบุญยออากิม และนักบุญอันนา

พระสัญญาที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำกับอับราฮัมกำลังใกล้จะสำเร็จเป็นไปแล้ว โดยอาศัยท่านทั้งสอง เราในทุกวันนี้ได้รับผลแห่งพระสัญญานี้ ท่านทั้งสองเป็นผู้มีบุญร่วมกับบุตรีของท่านซึ่งชนชาติทั้งหลายพากันยกย่องสรรเสริญ เพราะบุตรของท่านนั้นคือพระมารดาของพระเจ้า

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้ช่วยให้สายสัมพันธ์ภายในครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ขึ้นโดยอาศัยความเชื่อและความรัก
2. ขอให้ความหวังได้ช่วยพยุงครอบครัวของเราในเวลาที่ต้องถูกทดลอง
3. ขอให้การรับศีลมหาสนิทของเราบันดาลให้เรามีความชื่นชมยินดีและความสงบสุข
4. ให้เราได้มีความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของเรา ในการที่เราเป็นของพระคริสตเจ้า

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี