นักบุญยากอบ(องค์ใหญ่) อัครสาวก

ฉลองวันที่ 25 กรกฎาคม

นักบุญยากอบเป็นบุตรของเศเบดีและนางสะโลเม ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ชุดแรกสี่คน ที่พระเยซูทรงเรียก

" ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” เปโตรกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที
เมื่อทรงดำเนินไปจากที่นั่น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนคือ ยากอบบุตรของเศเบดีและยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือกับเศเบดีผู้บิดา พระองค์ทรงเรียกเขา ทันใดนั้น เขาก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป" (มธ 4:18-22)

ที่เรียกว่า "องค์ใหญ่" เพราะท่านเป็นอัครสาวกก่อนนักบุญยากอบ อัครสาวกอีกองค์ ซึ่งเป็นบุตรของนางมารีย์

ชื่อท่านจะปรากฏในพระวรสารหลายแห่งขณะที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ เช่น ขณะที่พระองค์ทรงสำแดงองค์อย่างรุ่งเรือง(มธ 17:1-8) , พระองค์ทรงรักษาคนถูกปิศาจสิง(มธ 17:14-21 ) เป็นต้น

ท่านเทศนาสั่งสอนอยู่ในแคว้นซามาเรีย, ยูเดีย และสเปน เป็นอัครสาวกองค์แรกที่เป็นมรณะสักขี เสียชีวิตขณะอายุ 44 ปี โดยถูกแทงตายด้วยดาบของ King Herod Agrippa

ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้แสวงบุญ