นักบุญลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี

พระสงฆ์และนักปราชญ์ (1559-1619)

ระลึกถึงวันที่ 21 กรกฎาคม

ยูลีโอ เซซาเร รุสโซ ได้เข้าเป็นนักบวชในคณะกาปูชินที่เมืองเวโรนา และได้รับชื่อใหม่ว่า ลอเรนโซ ท่านเป็นคนที่มีความรู้สูงและได้ใช้ความรู้ของท่านในเรื่องพระคัมภีร์ สำหรับช่วยทำการปฏิรูปพระศาสนจักรตามจิตตารมณ์ของสภาสังคายนาแห่งเมืองแตรนโต

ท่านเป็นผู้รู้จักภาษาฮีบรูดี จึงประสบความสำเร็จในการเทศน์สอนในหมู่พวกชาวฮีบรู และเพราะท่านพูดได้หลายภาษาจึงไปเทศน์สอนตามประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เวลาเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นทูตการเมืองให้พระสันตะปาปาด้วย

ท่านได้เป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจแก่พวกคริสตชนในการช่วยป้องกันจากการโจมตีของพวกเตอร์ก ท่านได้ต่อสู้และขัดขวางมหาอุปราช ดยุ๊คแห่งออสซูนา ที่ชอบกดขี่ข่มเหงชาวเมืองเนเปิลส์

แม้ว่าจะมีหน้าที่สำคัญในคณะของท่านและในพระศาสนจักรท่านก็เป็นผู้ที่สุภาพถ่อมตนอยู่เสมอๆ ท่านเป็นเพื่อนของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี พระสันตะปาปายอห์นที่ 22 รู้สึกทึ่งและชมเชยผลงานเขียนอันมากมายของท่านเช่น หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ และหนังสือเตือนสอนสัตบุรุษเป็นต้น พระองค์จึงได้ให้เกียรติแด่ท่านนักบุญด้วยตำแหน่ง “นักปราชญ์ธรรมทูต”

ท่านรักและหลงใหลในบูชามิสซาเป็นพิเศษ ซึ่งเราจะเห็นได้จากงานเขียนของท่าน เพราะท่านถือว่า “บูชามิสซา ก็คือ ชีวิตของท่าน”

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้แสดงออกซึ่งธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าด้วยกิจการงานของเรา
2. ให้เรารักและหลงใหลในบูชามิสซา เพราะเราจะได้รับพละกำลังจากบูชามิสซานี้
3. ให้เราภาวนาให้พวกยิว เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยอมรับว่าพระเยซูคริสตเจ้า คือ พระแมสซียาห์ของพวกเขา
4. ให้เราได้ใช้ความสามารถและพรสวรรค์ของเราในการรับใช้พระวรสารด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี