นักบุญยอแซฟ
ภัสดาพระนางพรหมจารีมารีย์
สมโภชวันที่ 19 มีนาคม

นักบุญ ยอแซฟ   ได้เป็นผู้ที่เชื่อมพระเยซูเจ้ากับเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงสามารถอ้างสิทธิว่าพระองค์ทรงเป็นแมสซียาห์ที่มีเชื่อสายมาจากกษัตริย์ดาวิด ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวทำนายเอาไว้แล้ว

ยิ่งกว่านั้นนักบุญ ยอแซฟ ยังเป็นอัยกาที่ได้บันดาลให้พระประสงค์ของพระเจ้า โดยความฝันของท่านได้สำเร็จเป็นไป (มธ. 1: 20 - 24 ;2 : 13 - 19 ) เพราะบ่อย ๆ ครั้ง พระเจ้าได้ทรงแจ้งให้มนุษย์ได้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ โดยอาศัยความฝันนั้น   เช่นเดียวกับท่านยอห์น นักบุญ ยอแซฟ  เป็นประกาศกคนสุดท้ายคนหนึ่ง   เพราะว่าท่านได้ชี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่จะต้องเสด็จมาตามที่คำทำนายต่าง ๆ ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว ท่านได้เป็นอัยกาคนสุดท้ายของพระคัมภีร์ ที่ได้รับพระคุณของ “ความฝัน” (ปฐม. 28 : 10 - 20 ;37 : 6 - 11) ท่านได้มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันมากกับบรรดาอัยกาของพระธรรมเก่า เป็นต้นในเรื่องเล่าที่ท่านต้องพาพระกุมารและแม่พระหนีไปประเทศอียิปต์     ซึ่งทำให้เราคิดถึงมหาบุรุษยอแซฟที่ถูกพวกพี่น้องขายไปสู่ประเทศอียิปต์ ทั้งนี้เพื่อให้การอพยพครั้งใหม่ได้สำเร็จไปในตัวท่าน และในองค์พระเยซูเจ้าบุตรของท่าน (มธ . 2:13 - 23   ฮชย . 11: 1 ; ปฐก. 37; 50: 22 - 26 )

 

ที่สุดนักบุญ ยอแซฟ ทรงเป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆ ที่ต่ำต้อย ทั้งนี้เพื่อว่าบรรดาผู้คนร่วมสมัยกับท่าน จะได้สามารถแลเห็นความเป็นจริงของการเสด็จมารับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ทั้งจะได้สามารถค้นพบความยิ่งใหญ่ของความเป็นจริงที่ต่ำต้อยนั้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับบันดาล ให้แผนการณ์ช่วยมนุษย์ให้รอดได้สำเร็จไป

นักบุญ ยอแซฟ พระภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมคนสุดท้ายของพระธรรมเก่า เพราะท่านได้เจริญชีวิตโดยอาศัยความเชื่อจริง ๆ และโดยอาศัยความเชื่อนี่เอง ที่ท่านสมจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลรักษา “พระสัญญา” ซึ่งบัดนี้ได้สำเร็จเป็นความจริงขึ้นมาแล้วใน  “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอด”  พระวรสารได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของท่านว่า ท่านเป็นรูปแบบขั้นพื้นฐานในแผนการณ์แห่งความรักของพระบิดาเจ้า พร้อมกับหน้าที่พิเศษที่ท่านได้รับมอบหมาย ในฐานะที่เป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูคริสตเจ้า   ความศรัทธาภักดีและการเคารพให้เกียรติที่บรรดาสัตบุรุษมีต่อนักบุญ   ยอแซฟ ย่อมแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และใน เวลาที่เหมาะสมที่สุดด้วย

ผู้ที่เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาก็เช่นเดียวกัน  ทำหน้าที่เหมือนกับนักบุญ ยอแซฟ คือเป็นผู้เฝ้ารักษาและผู้จัดการ “ธรรมล้ำลึกของการช่วยให้รอด” จิตตารมณ์ของการให้บริการของศาสนบริกรนั้น ต้องช่วยทำให้ความเป็นมารดาของพระศาสนจักร และความเป็นบิดาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่น่าเชื่อถือยิ่งๆขึ้น

การเลือกของพระบิดาเจ้านั้น ขั้นพื้นฐานอยู่บนความยุติธรรมและถูกต้องและจะไม่ทำให้ผิดหวังจากความล้มเหลวของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งที่จริงก็เป็นการเสี่ยงอย่างมากสำหรับพระเจ้าในเรื่องนี้ ในการที่พระองค์จะทรงเลือกคนใดคนหนึ่งปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงเคารพต่อเสรีภาพของมนุษย์เสมอมา พระองค์ไม่เคยทรงบังคับ

ให้เราภาวนา นักบุญยอเซฟ ผู้ทรงธรรมและองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล โปรดเฝ้าพิทักษ์พระศาสนจักรของเรา เหมือนอย่างที่ท่านเฝ้าพิทักษ์พระเยซูคริสตเจ้า กรุณาช่วยปกป้อง คุ้มครอง รักษา และชี้ทางให้พระศาสนจักร เหมือนอย่างที่ท่านเอาใจใส่ทนุถนอมลูกเลี้ยงของท่าน อาแมน

บทสวดขอนักบุญยอเซฟให้ตายในศีลในพระพรของพระเป็นเจ้า

นักบุญยอเซฟ ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริมงคล ข้าพเจ้าอ้อนวอนท่านเป็นองค์อุปถัมภ์พิเศษของข้าพเจ้าในชีวิตนี้และในเวลาใกล้ตาย กรุณาขอพระเป็นเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าจิตภาวนาที่ร้อนรน ข้าพเจ้าจะได้รับใช้พระองค์อย่างศรัทธา กรุณาช่วยข้าพเจ้าละทิ้งบาปทุกชนิด ข้าพเจ้าจะได้ดำรงชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ กรุณาขอพระเป็นเจ้าอย่าให้ข้าพเจ้าสิ้นใจโดยไม่รู้ตัว