นักบุญ ทิโมธี และทิตัสพระสังฆราช
ระลึกถึงวันที่ 26 มกราคม


ทิโมธี เป็นศิษย์คนโปรดของนักบุญ เปาโล เป็นไปได้ที่เป็น นักบุญ เปาโล เองที่ได้ทำให้ท่านกลับ ใจในระหว่างการเดินทางแพร่ธรรมครั้งแรก

นักบุญ ทิโมธี เป็นบุตรของบิดาที่เป็นคนต่างศาสนา ส่วนมารดาของท่านนั้นเป็นชาวยิว ประชาคมคริสตชนที่เมืองลิสตราได้ฝากฝังท่านไว้กับนักบุญ เปาโล ดังนั้น นักบุญ เปาโล จึงได้รับท่านไว้เป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางแพร่ธรรมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

เนื่องจากว่าท่านเป็นลูกหลานของชาวยิวและเพื่อความคล่องตัวในการแพร่ธรรม นักบุญ เปาโล จึง ให้ท่านรับศีลตัด ท่านได้รับมอบหมายให้ทำงานหลายอย่าง พร้อมทั้งให้รับธุระจัดการบางเรื่องในกลุ่มคริสตชนที่เมืองเทซาโลนิกา มาซิโดเนีย และโครินธ์

นักบุญ เปาโล ได้เขียนจดหมายถึงท่านอย่างน้อย 2 ฉบับ ซึ่งได้รับการจัดรวมเข้าไว้ในหนังสือพระธรรมใหม่ ท่านได้อยู่กับนักบุญ เปาโล ในเวลาที่นักบุญ เปาโล ถูกจับขังคุกครั้งแรก ต่อมาท่านได้รับ แต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของเมืองเอเฟซัส และที่สุดเวลาที่นักบุญ เปาโล ต้องจองจำในคุกครั้งที่ 2 ท่าน ได้รับการขอร้องให้ไปเป็นเพื่อนที่กรุงโรมด้วย

ตีตัส เป็นเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งของนักบุญ เปาโล ท่านมาจากครอบครัวคนต่างศาสนาเช่นเดียวกับนักบุญ ทิโมธี คือดูเหมือนว่านักบุญ เปาโล ได้ทำให้ท่านกลับใจมาหาพระคริสตเจ้าในระหว่างการเดินทางแพร่ธรรมครั้งแรก ท่านได้ร่วมเดินทางมากรุงเยรูซาเลมพร้อมกับนักบุญ เปาโล และนักบุญบาร์นาบัส และที่กรุงเยรูซาเลมนี้เองที่นักบุญ เปาโล ได้ต่อสู้อย่างแข็งขันกับคนที่ต้องการให้คริสตชนที่มาจากครอบครัวคนต่างศาสนาต้องรับศีลตัด ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิว

ท่านได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างกลุ่มคริสตชนที่เมืองโครินธ์กับนักบุญอัครธรรมทูตเอง ในจดหมายที่นักบุญ เปาโล ได้เขียนถึงท่านนั้น ดูเหมือนว่าเวลานั้นท่านได้มาพำนักอยู่ที่เกาะครีตแล้ว นักบัญ เปาโล ได้เขียนจดหมายขอร้องท่านให้ไปที่เมืองนิโคโปลีในแคว้นเอปีโร และเป็นที่น่าเชื่อจากเมืองนิโคโปลีนี่เองที่นักบุญ เปาโลได้ส่งท่านไปที่เมืองดัลมาเซีย ที่ซึ่งท่านได้รับความเคารพให้เกียรติเป็นพิเศษจากพวกชาวเมือง

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ชีวิตของเราจงเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม และการรู้จักประมาณด้วยเถิด
2. ขอให้บรรดาสัตบุรุษได้เจริญชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับนายชุมพาบาลของตนในความนอบน้อบเชื่อฟังต่อพระคริสตเจ้า
3. ให้เราร่วมถวายบูชามิสซาประหนึ่งว่าเป็นการรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจ้า
4. พระเจ้าข้า โปรดประทานนายชุมพาบาลที่ดีแก่พระศาสนจักรของพระองค์

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ