นักบุญ เปาโล กลับใจ อัครธรรมทูต
ระลึกถึงวันที่ 25 มกราคม

การฉลองในวันนี้ได้เริ่มขึ้นก่อนที่ประเทศโกล (ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน) ในศตวรรษที่ 8 เนื่อง ในโอกาสที่ได้มีการเคลื่อนย้ายพระธาตุบางส่วนของนักบุญอัครธรรมทูตองค์นี้ แต่พระศาสนจักรโรมันได้ เริ่มจัดงานฉลองนี้เข้าไว้ในพิธีกรรมเมื่อปลายศตวรรษที่ 10

การกลับใจของนักบุญ เปาโล ได้ถูกกล่าวไว้ในบางจดหมายของท่านหลายแห่ง รวมทั้งในหนังสือ กิจการอัครสาวกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าต้องพาดพิงไปถึงฤทธานุภาพแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า ที่สามารถเปลี่ยนเซาโล นักเบียดเบียนพระศาสนจักรผู้โหดร้ายทารุณ ให้เป็นอัครธรรมทูตชั้นเยี่ยม การกลับ ใจของท่านนี้แน่นอนต้องเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติของพระศาสนจักร พระศาสนจักร เป็นหนี้ท่านอย่างมากในเรื่องการประกาศพระวรสารในหมู่พวกคนต่างศาสนา และในเรื่องการคิดทบทวน ทางเทววิทยาที่มีต่อคำสอนของคริสตศาสนา

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. พระเจ้าข้า โปรดช่วยเราให้กลับใจมาหาพระองค์อย่างแท้จริง โดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค์ด้วยเถิด
2. ขอให้จิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้าช่วยเราให้ทำงานเพื่อเอกภาพของคริสตศาสนา
3. ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอโปรดช่วยให้คริสตชนได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันตามที่พระองค์ได้ทรงวิงวอนของจากพระบิดาเจ้า
4. ขอให้เราคริสตชนทุกคนได้รู้จักว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะต้องออกแรงทำงานเพื่อความรอดของโลก

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ