นักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช และนักปราชญ์
องค์อุปถัมภ์ของนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนคาทอลิก

ระลึกถึงวันที่ 24 มกราคม

นักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ เกิดที่ซาวอย ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ได้ปริญญาเอกทางกฎหมายของบ้านเมืองและของพระศาสนจักรที่ปาดัว ในประเทศอิตาลี และปริญญาเอกทางเทววิทยาที่กรุง ปารีส

ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์และได้อุทิศตนให้กับงานแพร่ธรรม เพื่อช่วยนำชาวเมืองชาเบลส์ที่เป็นคาลวินิสต์ให้กลับใจหันเข้ามาสู่ศาสนจักรคาทอลิก และที่สุดก็ประสบความสำเร็จ แต่กว่าจะพบความสำเร็จท่านต้องเหนื่อยยากลำบากมาก ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของเมืองเจนีวา แต่พักอยู่ที่เมืองอานเนอซี
ท่านได้รับเอาการปฏิรูปของสังคายนาแห่งเมืองเตรนท์มาปฏิบัติ โดยได้อุทิศตนเป็นต้นให้กับงานด้านแพร่ธรรม การเทศน์สั่งสอน ความใจดีของท่านได้กลายเป็นคำพูดที่ติดปากกันโดยทั่วไปว่า “ถ้าหากฟรังซิสดีอย่างนี้แล้ว พระเจ้าจะต้องดีแค่ไหนหนอ”

ท่านผู้เป็นผู้แนะวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง (มีจดหมายแนะนำวิญญาณของท่านที่ตกค้างมาถึงเราถึง 20,000 ฉบับ) โดยได้เป็นผู้เปิดหนทางไปสู่ความบริบูรณ์สำหรับบรรดาฆราวาส (La Philothee) และได้ชี้ให้เห็นว่าแก่นแท้ของชีวิตภายในก็คือความรักต่อพระเจ้า (Theotime)
นักบุญ ฟรังซิส เดอซาลส์ ได้แลเห็นความสำคัญของการพิมพ์และเป็นนักโต้วาทีที่เด่นมาก ท่านเป็นคนที่ชอบลงมือปฏิบัติมากกว่าพูด และได้ตั้งมหาวิทยาลัยที่เมืองโทนอง โดยร่วมมือกับนักบุญยอวันนา ฟรังเซสกา เดอ ซังตาล ท่านได้ตั้งคณะนักบวช “แม่พระเสด็จเยี่ยม” สำหรับคณะนี้ในโครงการของท่าน พวกซิสเตอร์ต้องไปเยี่ยมและช่วยเหลือคนป่วยและคนยากจน และผู้ที่ ได้ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปอย่างแท้จริง ก็คือนักบุญวินเซนต์ เดอปอล

นักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ เป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนคาทอลิก ท่านได้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
นักบุญ ยอห์น บอสโก เพราะได้รับการดลใจและแรงผลักดันจากงานแพร่ธรรมและชีวิตภายในของนักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ ได้ตั้งคณะนักบวชโดยชื่อของท่านว่า “ซาเลเซียน” สำหรับให้การศึกษาอบรมแก่บรรดาเยาวชน อุดมการณ์ของนักบุญ เปาโล “ทำตนให้เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน” ในวันนี้เองที่นักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ ได้เสนอให้เราคริสตชนได้นำมาปฏิบัติ ฆราวาสคาทอลิกเป็นหนี้ท่านในเรื่องชีวิตภายในและงานแพร่ธรรมที่ท่านได้สอน และได้เป็นตัวอย่างแก่เรา พระสังคายนาวาติกันที่ 2 (LG; AA;GS; etc) ได้ยอมรับบทบาทของพวกฆราวาสในพระศาสนจักรและในโลกว่า พวกเขามีหน้าที่ต่างๆ ในส่วนงานใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม, การเมือง, เศรษฐกิจ, วัฒนธรรม และแม้ในพระศาสนจักรเอง ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้สภาพต่างๆ ของเรามนุษย์นี้ให้มีความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้น และให้มีจิตตารมณ์ของคริสตชน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บรรดาฆราวาสได้รู้สึกว่าตนได้รับการเรียกให้ไปสู่ชีวิตภายในของพระศานจักรที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
2. ขอให้สัตบุรุษทุคนถือว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องเผยแพร่การพิมพ์คาทอลิก
3. ขอให้บูชามิสซาจงเป็นท่อธารสำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกคน โดยบันดาลให้พวกเขาได้รู้จักเสียสละตนเองเพื่อคนอื่น
4. ขอให้ความอ่อนโยนของนักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ ได้หล่อเลี้ยงงาน แพร่ธรรมและการให้การศึกษาอบรม

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ