นักบุญ อันตน อธิการ
ระลึกถึงวันที่ 17 มกราคม

“ถ้าเจ้าอยากเป็นผู้ครบครันบริบูรณ์ จงไปขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้ามี และแจกจ่ายให้คนจนแล้วตาม เรามา” (มธ. 19:21) คำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้านี้ นักบุญ อันตน ได้ฟังขณะที่มีอายุได้ 20 ปีเศษ และ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ หรือหมายสำคัญที่เรียกท่านให้ไปสู่ชีวิตฤาษี

นักบุญ อันตน ได้เจริญชีวิตเป็นฤาษีโดดเดี่ยวในที่ราบสูงของประเทศอียิปต์ แต่ว่าภายในเวลาไม่ช้าท่านได้เริ่มมีความรู้สึกว่าชีวิตโดดเดี่ยวเช่นนี้ ย่อมมีภัยอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดี ท่านจึงได้ริเริ่มก่อตั้งรูปแบบของชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีการสวดภาวนาโดยมีผู้ใหญ่คอยแนะนำ เจริญชีวิตอยู่ด้วยกันฉันท์พี่น้อง และนี่แหละที่จะเป็นเครื่องช่วยหรือหนทางที่จะนำไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ดีกว่าการปฏิบัติที่เคร่งครัดบางอย่างของชีวิตฤาษีเสียอีก ท่านได้ร่วมมือกับนักบุญ อาธานาส ในการต่อสู้กับพวก เฮเรติกที่นิยมอารีอุส ชีวิตฤาษีของท่านนั้นมีอิทธิพลไปจนถึงชีวิตฤาษีของพระศาสนจักรตะวันออกด้วย

ชีวิตฤาษีได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะที่เป็นพยานแห่งความชิดสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของบรรดาหัวใจทั้งหลาย กับการเรียกร้องของอุดมการณ์ทางพระวรสารที่แท้จริง (LG. 43-47)

ขอให้ทุกหมู่คณะที่ทำการถวายบูชามิสซาได้ทำการพิจารณาทบทวนถึงค่านิยมนี้ คือพระคริสตเจ้าผู้ได้ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่ทรงชีวิตแด่พระบิดาเจ้า ได้ยอมปฏิเสธ และสละละตัวพระองค์เองจนกลายเป็นปังที่เจือจุนเผื่อแผ่สำหรับชีวิตของโลก

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขออย่าให้ความศรัทธาภักดีของเรา ทำให้เราต้องตีตนออกห่างจากผู้อื่น
2. ขอให้อุดมการณ์ของพระวรสารช่วยปลุกเร้ากระแสเรียกของเด็กหนุ่มสาวในสมัยนี้ ให้เขาได้ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด
3. ขอให้ชีวิตนักบวชเป็นการร่วมชิดสนิทสัมพันธ์อย่างแท้จริงในพระคริสตเจ้า
4. ขอให้คริสตชนได้เข้าใจความยากจนของพระคริสตเจ้า และได้ปฏิบัติตามด้วยเถิด ตรงข้ามกลับต้องทำให้เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นมากขึ้น

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ