นักบุญ ฮีลารีพระสังฆราชและนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 13 มกราคม

นักบุญ ฮีลารีได้กลับใจมานับถือคริสตศาสนาเวลาที่มีอายุมากแล้ว เพราะได้อ่านพระคัมภีร์และจากการคิดทบทวนถึงจุดหมายของการเป็นมนุษย์ของท่านเอง ท่านได้ต่อสู้กับพวกเฮเรติกที่นิยมอารีอุส เลยต้องถูกเนรเทศให้ไปอยู่ในแถบเอเชียไมเนอร์ แต่ว่าในถิ่นที่เนรเทศนี้เอง ท่านได้ศึกษาความคิดทางเทววิทยาของพระศาสนจักรตะวันออก และยังคงต่อสู้อย่างเข้มแข็งสำหรับป้องกันความเชื่อ ต่อมาท่านได้ถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนดังเดิม และได้พยายามออกแรงทำงานเพื่อให้พวกเฮเรติกที่นิยมอารีอุสได้กลับใจ เพราะความมีใจร้อนรนของท่านนี้เอง ที่ทำให้ท่านได้รับการขนานนามว่า “อาธานาสแห่งพระศาสนจักรตะวันตก”

นักบุญ ฮีลารี ได้เขียนหนังสือเล่มโตเกี่ยวกับเรื่องพระตรีเอกภาพ

“De Trinitate” และหนังสือ “คำอธิบายบทเพลงสดุดี” ที่มีชื่อเสียง นอกนั้นท่านยังได้แต่งเพลงขับร้องศาสนา และได้เรียบเรียงหนังสืออธิบายพระ-คัมภีร์อื่นๆ อีกด้วย

นักบุญ ฮีลารี เป็นนักบุญที่สำคัญองค์หนึ่งในการเผยแพร่ความเชื่อคริสตชน และได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาและวางโครงสร้างของเทววิทยา ในด้านการไขแสดงของพระเป็นเจ้า โดยอาศัยเหตุผลเข้าช่วย ทั้งยังช่วยแสดงให้เห็นถึงเอกภาพของคริสตชนระหว่างพระศาสนาจักรตะวันออก และพระศาสนจักรตะวันตกอีกด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ข่าวดีของพระคริสตเจ้าจงแพร่หลายและได้ถูกนำไปใช้ในชีวิตจากทุกๆ คนด้วยเถิด
2. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดบันดาลให้มีอาจารย์แห่งความจริงและแห่งชีวิตที่แท้จริงในพระศาสนจักรด้วยเถิด
3. เมื่อตั้งใจฟังพระวาจาพระเจ้า ขอให้มนุษย์ได้ค้นพบความรักของพระองค์ด้วยเถิด
4. ให้เราได้รู้จักป้องกันความเชื่อของเรา จากความผิดพลาดต่างๆ และความไม่แน่นอนของเราด้วยเถิด