นักบุญเยนอวีฟแห่งกรุงปารีส พรหมจาร
องค์อุปถัมภ์ของผู้ประสบภัยพิบัติ
ระลึกถึงวันที่ 3 มกราคม

รูปภาพของนักบุญเยนอวีฟมักจะเป็นรูปที่ท่านนักบุญแต่งกายแบบสตรีเลี้ยงแกะ กำลังเลี้ยงแกะและอ่านพระคัมภีร์  เมื่อนักบุญเยนอวีฟมีอายุได้ 7 ขวบ ท่าน ได้มีโอกาสพบนักบุญเยรมาโนแห่งออร์ซีเออซึ่งกำลังเดินทางไปแคว้นบริทาเนีย โดยผ่านทางชนบทรอบ ๆ กรุงปารีส ท่านนักบุญเห็นถึงพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของเธอ จึงได้ชวนเชิญเธอให้ละทิ้งการเลี้ยงแกะและอุทิศตนเพื่อท้องนาที่กว้างใหญ่กว่าคือการทำงานแพร่ธรรม

เยนอวีฟได้ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้าและทำกิจใช้โทษบาปอย่างหนัก  ท่านรับประทานอาหารสัปดาห์ละ 2 ครั้ง รำพึง  ภาวนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเหลือคนที่อยู่ในความต้องการ  มีส่วนร่วมในความยุ่งยากของประชาชน  อย่างเช่น เมื่ออุนนีแห่งวาติลาได้นำพวกบาร์บาเรียนเข้ามาในยุโรป เยนอวีฟได้ให้กำลังใจประชาชนและชักชวนให้ทุกคนช่วยกันต่อสู้กับพวกบาบาเรียน เธอได้เสียชีวิตในการรบนั้น ความกล้าหาญของเยนอวีฟทำให้คนอื่นๆปลอดภัย ตั้งแต่นั้นชาวปารีสจึงถือว่าเยนอวีฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกเขา

 

ชาวปารีสได้สร้างอาสนวิหารบนเนินเขาเพื่อเป็นเกียรติแด่ท่านนักบุญ แต่ในสมัยปฏิรูปฝรั่งเศส  อาสนวิหารนั้นได้กลายเป็นสถานที่ฝังศพของผู้มีชื่อเสียงของชาวฝรั่งเศส     และเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญ เยนอวีฟจึงได้มีการสร้างวัดน้อยใกล้กับอาสนวิหารเดิม บริเวณรอบๆเนินเขาดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เรียกว่า Sorbonne