ฉลองธรรมาสน์ ของนักบุญ เปโตร อัครธรรมทูต
ระลึกถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พวกชาวโรมันโบราณได้มีพิธีเคารพผู้ตาย และร่วมรับประทานอาหารกันที่หลุมฝังศพของพวกผู้ตายเหล่านี้ และในวงอาหารนั้นเอง พวกเขาปล่อยให้ที่หนึ่งว่างไว้สำหรับผู้ตาย อันเป็นการแสดงว่าผู้ตายยังมีชีวิตอยู่และร่วมรับประทานอาหารพร้อมๆ กับพวกเขา

เช่นเดียวกันตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เป็นต้นมา พวกคริสตชนได้เริ่มทำพิธีระลึกถึง “ที่ว่าง” = “ม้านั่ง” =“เก้าอี้”= Cathedra ที่มีความหมายทางจิตใจมากกว่า นั่นคือ “ม้านั่ง” หรือที่เราเรียกว่า “ธรรมาสน์” ของนักบุญ เปโตร หัวหน้าของพระศาสนจักรโรมัน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ผู้ที่มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าทุกคนได้เคารพเชื่อฟังพระสันตะปาปา
2. ขอให้เอกภาพของพระศาสนจักรคือผลของการที่ทุกคนหันเข้าหาพระคริสตเจ้า
3. ขอให้ความรักที่เราได้แสดงออกซึ่งกันและกันเป็นพยานยืนยันถึงพระ คริสตเจ้า และเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ