นักบุญ ซีริล (ฤาษี)
นักบุญ เมโทดีอุส (พระสังฆราช)
ระลึกถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์

 

ซีริล และเมโทดีอุสเป็นพี่น้องกัน และถือกำเนิดที่เมืองเธสะโลนิกา ประเทศกรีซ ท่านทั้งสองได้ถูกส่งให้ไปทำการแพร่ธรรมกับพวกสลาฟ และได้ช่วยกันแปลพระคัมภีร์ ออกเป็นภาษาสลาฟ ทั้งได้ประกอบพิธีกรรมเป็นภาษาสลาฟด้วย ท่านทั้งสองจึงได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่สร้างพื้นฐานของวัฒนธรรมประเพณีแบบคริสตชนทั่วๆไปอย่างแท้จริง

ในการทำงานแพร่ธรรม นักบุญ ซีริล และ เมโทดีอุส ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย เป็นต้นจากการที่มีการสู้รบกันที่ค่อนข้างรุนแรงระหว่างพวกเยอรมันและพวกสลาฟ จนเป็นเหตุให้ท่านทั้งสองทำการแพร่ธรรมได้ไม่สะดวก และศาสนจักรไบแซนไทน์ซึ่งเป็นผู้ส่งท่านไปแพร่ธรรม ก็ไม่ได้ให้ความสนับสนุนแก่ท่านเพียงพอในเรื่องการแพร่ธรรมนี้ ท่านทั้งสองจึงหันหน้าไปของความช่วยเหลือจากพระศาสนจักรที่กรุงโรม พระสันตะปาปาอาดรีอานุสที่ 2 ได้ทำการรับรองงานแพร่ธรรมของท่าน ทั้งได้ยอมรับวิธีการแพร่ธรรมของท่าน เป็นต้นพิธีกรรมที่ท่านได้ประกอบขึ้น (เป็นภาษาสลาฟ)

นักบุญ ซีริล ได้สิ้นชีวิตลงที่กรุงโรม ส่วนนักบุญ เมโทดีอุส หลังจากที่พระสันตะปาปาได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชแล้ว ก็ได้ทำงานแพร่ธรรมของท่านต่อไป แต่ด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะ ในฐานะที่เป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาด้วย

การริเริ่มของท่านได้รับการดูถูกหมิ่นประมาทและเหยียดหยาม ทั้งความขัดแย้งระหว่างศาสนจักรตะวันออกและศาสนจักรตะวันตก ก็เป็นอุปสรรคสำหรับงานแพร่ธรรมของท่านด้วย ซึ่งรวมไปถึงความขัดแย้งกันระหว่างเจ้านายของพวกสลาฟและพวกเยอรมัน อย่างไรก็ตามท่านก็ไม่เคยยอมถอยหลังจากกฎระเบียบสำคัญของการแพร่ธรรมตามแบบคริสตชนเลย นั่นก็คือ “การดัดแปลงข่าวสารของพระคริสตเจ้า ให้เข้ากับขนบธรรมเนียมของประชาชนในท้องถิ่น” และได้พยายามอธิบายพระวรสารให้เข้ากับวิธีคิดของพวกชาวบ้านชาวเมืองอีกด้วย ท่านทั้งสองได้รับสมญานามว่า “ธรรมทูตแห่งดินแดนสลาฟ” ภาษาวรรณกรรมสลาฟที่ท่านทั้งสองคิดค้นขึ้นได้ใช้อย่างแพร่หลายในรัสเซีย เซริปส์ ยูเครน บัลการ์ส

วันฉลองของท่านนักบุญทั้งสองนี้ ได้เป็นที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางในพระศาสนาจักรสากล โดยพระสันตปาปา เลโอที่ 13 ตั้งแต่ปี 1880 เป็นต้นมา

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. แม้ว่าจารีตพิธีกรรมจะแตกต่างกัน ก็ขอให้เราได้เข้าใจว่านั่นแหละคือชีวิต หรือหนทางแห่งการเจริญชีวิตคริสตชนของบรรดาเพื่อนพี่น้องของเราด้วย
2. ขอให้การเจริญชีวิตประจำวันของเราได้แสดงออกในบูชามิสซา
3. ขอให้ประชาชนชาวสลาฟทุกคนได้รู้จักพระเยซูคริสต์และได้ติดตามพระองค์ไป
4. ขอให้นักบุญ ซีริล และนักบุญ เมโทดีอุส ได้ช่วยเราให้มีจิตสำนึกว่าเราต้องช่วยกันสร้างเอกภาพให้กับพระศาสนจักร

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ