นักบุญ เปาโล มีกิ และเพื่อนมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์

30 ปีหลังจากที่นักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ ได้เริ่มงานแพร่ธรรมของท่านในประเทศญี่ปุ่น งานแพร่ธรรมในประเทศนี้ก็เริ่มประสบกับความยากลำบากมากขึ้นทุกที เพราะผู้มีอำนาจทางฝ่ายบ้านเมืองได้ เริ่มลงมือทำการจับกุมพระสงฆ์คณะฟรังซิสกันชาวสเปนจำนวน 6 คน พระสงฆ์คณะเยซูอิต 3 คน และฆราวาสอีก 17 คน ในจำนวนนี้เป็นครูคำสอน 2 คน และเด็กอีก 2 คน ซึ่งมีอายุเพียง 11 และ13 ปี พวกนี้เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมด และในพวกที่ถูกจับกุมนี้ ผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ คุณพ่อเปาโลมีกิ สงฆ์คณะ เยซูอิต หลังจากที่ได้ทำการเหยียดหยามสบประมาทท่านเหล่านี้ในทุก ๆ วิถีทางแล้ว พวกเขาก็ได้ลงโทษท่านเหล่านี้ โดยจับไปทรมานถึงตายที่ชายหาดใกล้ๆ เมืองนางาซากิ พร้อมๆ กับคริสตชนอีก 25 คน ซึ่งได้มีพยานบางคนได้แลเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยตาตัวเอง

คุณพ่อ เปาโล มีกิ ได้พยายามที่จะประกาศพระเยซูเจ้า “แบบญี่ปุ่น” ให้กับคนชาติเดียวกับท่าน และท่านมีชื่อเป็นที่เลื่องลือมากในวาระสุดท้ายของท่าน เมื่อท่านโดนจับไปตรึงกางเขน ซึ่งท่านได้สู้ทนในขั้นวีรกรรมจริงๆ

นักบุญมรณสักขีชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ได้เป็นมรณสักขีพวกแรกในภาคตะวันออกไกล และพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศแต่งตั้งท่านเหล่านี้ให้เป็นนักบุญเมื่อปี 1862

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้คริสตชนทุกคนได้สำนึกถึงค่านิยมที่แท้จรงของชีวิตคือ กางเขนของพระคริสตเจ้า
2. ขอให้คริสตชนทุกคนได้รู้จักให้ค่านิยมกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ของตน
3. ขอให้การเป็นมรณสักขีของนักบุญมรณสักขีชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ ได้เพิ่มจำนวนคริสตชนให้มากยิ่งขึ้น และมั่นคงในความเชื่อ
4. ขออย่าให้มนุษย์ได้ตรึงพระเยซูคริสตเจ้าอีกในเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ