สมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล

วันที่ 8 ธันวาคม


ในประเทศอังกฤษและในแคว้นนอมังดีประเทศฝรั่งเศสได้ทำการฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 แล้ว นอกจากจะเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์อันน่ามหัศจรรย์นี้แล้ว คือ การที่พระนางได้ประสูติพระเยซูเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า นักบุญอังแซล์มยังชวนเราให้คิดถึงความยิ่งใหญ่แห่งรหัสธรรมอันได้สำเร็จไปในการปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์นี้ด้วย คือการที่พระนางได้รับการทนุถนอมไว้ให้ปราศจากบาปทุกชนิด

ในปี 1439 สภาสังคายนาแห่งเมืองบาเซิลในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ถือว่าธรรมล้ำลึก เป็นความจริงประการหนึ่งที่บรรดาสัตบุรุษจะต้องเชื่อ และในปี 1854 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศเป็นข้อความเชื่อ

พระเจ้าได้ทรงประสงค์ให้พระนางมารีย์เป็นความรอดของมนุษยชาติด้วย เพราะว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้พระผู้ไถ่เป็น “บุตรมนุษย์” ด้วยเหตุนี้ความหมายแห่งพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับมารผจญนั้น จึงได้ถูกนำมาใช้กับพระนางมารีย์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเลย “เราจะตั้งความเป็นศัตรูระหว่างเจ้ากับหญิงนั้น ระหว่างชาติพันธุ์ของเจ้าและชาติพันธุ์ของนาง หญิงคนนี้จะเหยียบหัวเจ้า” (ปฐก 3:15) และพระนางเองได้เป็นที่ยอมรับว่า ท่านทรงเป็น “เอวาคนใหม่มารดาของผู้เสียชีวิตทุกคน” (จากบทอ่านที่หนึ่งในมิสซาประจำวันนี้) ดังนี้พระนางมารีย์จึงปรากฎอยู่เคียงข้างพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งเป็นอาดัมคนใหม่ เพราะฉะนั้นจึงเป็นการแสดงให้เราเห็นรูปแบบของสตรีที่อยู่เคียงข้างกับบุรุษ พระนางมารีอาช่วยเราให้ค้นพบ และได้รู้จักเคารพตำแหน่งหน้าที่ของสตรีในประวัติศาสตร์แห่งความรอดของมนุษยชาติ เป็นการเชิญชวนเราให้ระลึกถึง และยกย่องตำ แหน่งหน้าที่ของหญิงสาว(พรหมจารีที่ไม่ได้แต่งงาน) ของหญิงที่แต่งงาน ของผู้ที่เป็นแม่หม้ายในสังคม ในพระศาสนจักรและในโลก และเป็นการเรียกร้องศักดิ์ศรีของสตรีกลับคืนมาด้วย

จากบทอ่านที่ 2 ของบูชามิสซาในวันนี้ นักบุญเปาโลเตือนเราให้เราคิดถึงการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเรามนุษย์ทุกคน ให้มีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ในพระคริสตเจ้า และดังนี้เขาจะได้มีตำ แหน่งหน้าที่ในโลกที่เขาอาศัยอยู่ในพระศาสนจักรที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ พระเจ้าทรงประสงค์และทรงรักเราทุกๆคน และเราแต่ละคนก็มีตำแหน่งหน้าที่จำเพาะของเราแต่ละคนในมนุษยชาติ เราแต่ละคนจึงต้องออกแรงทำงานด้วยวิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากข้อตำหนิและในความรักเมตตา แน่นอนพระนางมารีย์ทรงเป็นสุดยอดของการตอบสนองแผนการณ์ของพระเจ้าอันนี้ ดังที่พระวรสารได้ทรงชี้แสดงให้เราได้แลเห็น

ภาพที่พระนางมารีอาได้รับแจ้งสารจากเทวทูตนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงการร่วมมือของพระนางมารีย์ในงานของการช่วยให้รอด สภาสังคายนาได้เน้นอย่างมากในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับที่บรรดาปิตาจารย์รุ่นแรกๆ ของพระศาสนจักรได้ย้ำอยู่เสมอๆ ว่า พระนางมารีย์ได้ทรงมีส่วนร่วมในพระภารกิจของพระคริสตเจ้าในการไถ่บาป

ถ้อยคำ “ขอให้เป็นไป” ของพระนางนั้น พระนางได้ทรงยึดถือและรักษาไว้ตลอดทั้งชีวิตของพระนางจนถึงเนินเขากัลวารีโอ ณ ที่นั้น พระนางได้ทรงมอบพระคริสตเจ้าผู้ซึ่งได้มอบพระองค์เองอีกทอดหนึ่งเพื่อความรอดของมนุษย์ พระนางมารีย์ทรงประสงค์ที่จะสอนเรามนุษย์ในทุกวันนี้ว่า สำหรับจะเข้าสู่ธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าซึ่งได้มอบพระองค์ให้กับเรามนุษย์ทุกคน และสำหรับเอาตัวรอดนั้น ก็ให้เขาคนนั้นได้รู้จักรับใช้ พระนางแม้ว่าได้ทรงถูกเลือกให้เป็นพระมารดาของพระเจ้า ถึงกระนั้นก็ทรงประกาศว่าพระนางคือ “ข้ารับใช้” (ของพระผู้ป็นเจ้า) และในชีวิตของพระนาง พระนางได้ก้าวหน้าในหนทางแห่งความเชื่อ การเสียสละตัวเอง การนบนอบเชื่อฟัง ความรักและความหวัง

โลกทุกวันนี้ รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการที่ดีแต่พูด ต่อการที่อยากทำอะไรเด่นๆ และต่อการช่วงชิงตำแหน่งยศฐาบรรดาศักดิ์กัน พระนางมารีย์ทรงสอนเราว่าต้องทำมากกว่าพูด และให้ชอบหน้าที่การงานที่ต่ำต้อย ทั้งให้ทำอย่างจริงจัง และเปี่ยมด้วยความรัก ให้รู้จักบริการคนอื่นในทุกๆ โอกาสโดย ไม่เลือกหน้า พระนางมารีอาทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เป็นความเชื่อที่ได้รับการส่องสว่าง เป็นความเชื่อที่มีจิตสำนึกที่ยอมจำนนและมั่นใจ และที่สุดเป็นความเชื่อที่รู้จักรับผิดชอบ อันมีอิทธิพลต่อการเจริญชีวิต นอกจากนั้นพระนางยังเป็นแม่แบบในเรื่องคุณธรรมอีกด้วย คุณธรรมที่เจริญพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สำหรับให้บริการที่ดีกว่า แก่เพื่อนมนุษย์ ความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีตำหนิของพระนางได้บรรลุถึงความสว่างโชติช่วงในความรักที่พระนางทรงมีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์

สัญลักษณ์ที่ความชั่วต้องพ่ายแพ

เคียงข้างกับอาดัมตัวจริง เอวาตัวจริงได้ถูกสร้างขึ้นมา พระนางมารีย์ทรงมีส่วนในธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า ที่ไหนมีบาปมาก ที่นั่นก็จะมีพระหรรษทานของพระมากด้วย พระมารดาผู้ปฏิสนธินิรมลทรงเป็นสัญลักษณ์ซึ่งพร้อมๆ กับการเสด็จกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ความชั่วต้องพ่ายแพ้ไปแล้วตั้งแต่ได้มีสิ่งสร้างผู้หนึ่งที่ได้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน ตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ถือกำเนิดมีชีวิตขึ้นมา

พระคัมภีร์ได้ย้ำอยู่เสมอๆ ด้วยถ้อยคำที่น่าเศร้านี้ว่า “และเขาได้ทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าตามแบบอย่างบรรพบุรุษของเขา (เทียบ 2 รม 13:2,11...) ซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นโรคติดต่อที่หาทางระงับได้ยากอันจะเห็นตัวอย่างได้ตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาเป็นคู่แรกในโลกนี้ และต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเราในสมัยนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามพระนางมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ผู้ได้รอดพ้นจากบาปกำเนิดยังเป็นเครื่องประกันว่าในโลกเรานี้ ความดีต้องมีพลังมากกว่าและสามารถติดต่อสืบทอดได้ง่ายกว่าความชั่ว พร้อมกับพระนางผู้ได้รับการไถ่คนแรกประวัติศาสตร์แห่งพระหรรษทานได้เริ่มขึ้นแล้ว

สัญลักษณ์ของยุคใหม

การปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์เป็นหัวใจของข้อคิดข้อรำพึงสำหรับเทศกาล “เตรียมฉลองพระคริสตสมภพ” ที่เรากำลังเตรียมตัวจะเจริญชีวิต “ธรรมล้ำลึกแห่งการไถ่บาป” ของพระคริสตเจ้าอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระหรรษทานของพระเจ้าได้หลั่งไหลมาสู่มวลมนุษย์อย่างอุดมสมบูรณ์เช่นการเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระวจนาตถ์ ความโลดเต้นยินดีของผู้นำหน้าพระมหาไถ่ ในครรภ์มารดา บทเพลง “Magnificat” (ถวายพระพรแด่พระเจ้า) บทเพลง “กลอรีอา” (สิริโรจนา) ของบรรดาเทวดาความชื่นชมยินดีของบรรดาชุมพาบาล แสงสว่างที่นำพญาสามองค์ ความบรรเทา ใจของผู้เฒ่าซีเมออนและอันนา และการเผยแสดงองค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดน ซึ่ง เปรียบเสมือนบทนำของยุคใหม่ที่กำลังเริ่มขึ้นแล้ว

พิธีกรรมในวันนี้ช่วยเราให้ได้แลเห็นพระฤทธานุภาพของพระเจ้า ที่ได้ทรงถนอมรักษาพระนางพรหมจารีให้พ้นจากบาป ซึ่งอยู่ในแผนการณ์อันหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอด เหมือนกับที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซานี้ อันเป็นบูชามิสซาของการช่วยให้รอด ซึ่งพระนางมารีย์เป็นคนแรกที่ได้รับผลประโยชน์จากธรรมล้ำลึกประการนี้ของพระคริสตเจ้า และเราทุกคนก็มีส่วนด้วย เช่นกันตามกำลังความสามารถและความอ่อนแอของเรา

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ