นักบุญ ซิลแวสแตร์ ที่ 1 พระสันตะปาปา
ระลึกถึงวันที่ 31 ธันวาคม

วันส่งท้ายปีเก่าเราระลึกถึงนักบุญพระสันตะปาปาองค์หนึ่ง ซึ่งมีชีวิตอยู่ในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่มีการเบียดเบียนศาสนาก็ตาม แต่ว่าพระศาสนจักรเริ่มมีความรู้สึกว่ากำลังจะมีการต่อสู้ภายในพระศาสนจักร ในเรื่องข้อความเชื่อ และการต่อสู้กันในเรื่องข้อความเชื่อนี้ จะนำผลเสียหายอย่างมากมาสู่พระศานจักรในภายหลัง เช่นพวกนิยมอารีอุส และพวกนิยม โดนาตุส

เป็นที่ยอมรับกันว่า พระสันตะปาปาซิลแวสแตร์ที่ 1 เป็นนักจัดการและนักปกครองชั้นดีของพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม และเป็นในสมัยของพระองค์เองที่ได้มีการก่อสร้างพระวิหารใหญ่ๆ รุ่นแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคาทอลิก และสำหรับทำพิธีในวันฉลองใหญ่ๆโดยให้สัตบุรุษจากที่ต่างๆ มาร่วมพิธีได้ และในสมัยของพระองค์ พระองค์ได้จัดให้มีการประชุมสภาสังคายนาแห่งเมืองนีเชอา ซึ่งถือว่าเป็นการ “ประชุมสภาสังคายนาอย่างเป็นทางการ” ของบรรดาคริสตชนเป็นครั้งแรก และพระองค์ได้ส่งผู้แทนพระองค์เข้าร่วมประชุมสภาสังคายนาในครั้งนี้ 2 ท่านด้วยกัน เราเชื่อกันว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ในสมัยที่จักรพรรดิดีโอเคลอานุสได้เบียดเบียนศาสนา โดยที่พระองค์ไม่ได้เป็นมรณสักขี

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราวิงวอนขอพระเจ้า ได้โปรดประทานอภัยโทษแก่พวกเรา สำหรับความผิดต่างๆ ในปีนี้
2. ให้เราได้มีจิตสำนึกของความกตัญญูสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับ
3. ขอให้บูชามิสซาได้บันดาลให้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ของเราศักดิ์สิทธิ์ไปในปีที่กำลังผ่านไป
4. ขอให้พระศาสนจักรได้ติดตามพระคริสตเจ้าไปเรื่อยๆ ในความเชื่อ ความหวัง และความรัก

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ