นักบุญทารกผู้วิมลมรณสักขี
ฉลองวันที่ 28 ธันวาคม

ปฏิทินพิธีกรรมทั้งของพระศาสนจักรตะวันออกและพระศาสนจักร ตะวันตกต่างก็มีวันฉลองนี้ พระศาสนาจักรมีเหตุผลในการที่จัดวันฉลองพระคริสตสมภพ เพราะ เหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นกับทารกผู้วิมลเหล่านี้ ตามคำบอกเล่าของพระวรสาร (มธ 3:13-18) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัฏจักรของธรรมล้ำลึกแห่งพระคริสตสมภพเองด้วย พวกนักบุญทารกผู้วิมลเหล่านี้ได้ประกาศพระคริสตเจ้า มิใช่ด้วยคำพูดแต่ว่าด้วยชีวิตและความตายของตนเอง

การฉลองนี้เตือนเราให้ระลึกถึงว่า การเป็นมรณสักขี ซึ่งเป็นการที่มนุษย์ถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้านั้น ก่อนอื่นหมดเป็นพระหรรษทานและเป็นของประทานจากพระเจ้าที่ทรงประทานให้เปล่าๆ การสรรเสริญพระเจ้าด้วยเลือดของบรรดาทารกผู้วิมลมิใช่เป็นสิ่งที่ฟังไม่ได้ เป็นต้นสำหรับผู้ที่รู้จักมองดูด้วยสายตาแห่งความเชื่อ ว่าพระชุมพาคือพระพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ได้รับชัยชนะเหนือความชั่วทั้งปวง

พระวรสารของนักบุญมัทธิวบทแรกๆ ได้เน้นถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือ ท่านได้แสดงให้เห็นว่าพระคริสตเจ้าในฐานะที่เป็นโมเสสคนใหม่ พระองค์ทรงมีสิทธิ์ที่จะนำกฎหมายขึ้นมาถกเถียงได้ในบางกรณีอีกด้วย โดยนัยนี้ นักบุญมัทธิวจึงได้เลือกเอาเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตเยาว์วัยของพระเยซูเจ้าและโมเสสมาเทียบเคียงขนานกัน เช่น เวลาที่บังเกิดมาก็มีการคิดปองร้ายพวกเด็กทารกชาวฮีบรู (อพย 1:8-2:10 เทียบ มธ 2:13-18) การหนีไปประเทศอียิปต์ (อพย 3:10 เทียบ มธ 2:13-14) คำทำนายที่ว่า “เราได้เรียกลูกชายของเราจากแผ่นดินอียิปต์” (มธ 2:15; ฮชย 11:1; อพย 12:37-42) แม้นักบุญมัทธิวไม่ได้เน้นถึงเรื่องการคิดปองร้ายว่าต้องการฆ่าเด็กทารกโดยตรงก็ตาม แต่ท่านต้องการชี้แสดงให้ เห็นถึงพระภารกิจหรือกระแสเรียกของโมเสสคนใหม่ หรือของพระเยซูเจ้ามากกว่าซึ่งก็ถูกคิดปองร้ายหมายชีวิตตั้งแต่ยังเล็กอยู่เหมือนกัน

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ