นักบุญยอห์น แห่งเคนตี พระสงฆ์
ระลึกถึงวันที่ 23 ธันวาคม

ยอห์น แห่ง เคนตี (ประเทศโปแลนด์) ได้เป็นอาจารย์สอนปรัชญาและเทววิทยาให้แก่บรรดาสามเณรในมหาวิทยาลัยของเมืองคราโดเวีย และพวกเณรเหล่านี้ก็ชมชอบท่าน และยืดถือท่านเป็นแบบอย่าง นอกจากเป็นอาจารย์สอนแล้ว ท่านยังเป็นพ่อเจ้าวัดและธรรมทูตอีกด้วย ท่านมีชื่อเสียงมากก็เวลาที่ท่านเดินทางไปกรุงโรมและกรุงเยรูซาเลม ท่านได้มีความรักเมตตาเป็นพิเศษต่อพวกคนจน พวกชาวโปแลนด์ถือว่าท่านเป็น “นักบุญเกียรติยศ” สำหรับพวกเขา

ในการแสวงหา “รูปแบบใหม่ของพระสงฆ์” พระสงฆ์ทุกองค์ในสมัยนี้ จะสามารถพบ “รูปแบบ” นี้ในด้าน “ผู้เป็นสงฆ์แต่องค์เดียว คือ องค์พระคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบพระองค์เองในบูชามิสซา และเรา พระสงฆ์ต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางของชีวิตสงฆ์

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอพระคริสตเจ้า โปรดเป็นผู้นำการอบรมพระสงฆ์ในอนาคต
2. ขอให้พระศาสนจักรท้องถิ่นได้เอาใจใส่และสนับสนุนการอบรมผู้ที่จะเป็นพระสงฆ์
3. ขอให้สัตบุรุษทุกคนได้ช่วยกันสนับสนุนบ้านเณร

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ