นักบุญเจน ฟรัสเชส เดอ ชังตาล ภคินี
ระลึกถึงวันที่ 12 ธันวาคม

เจน ฟรังเชส เฟรมีโอท์ ได้กลายเป็นแม่หม้ายของตระกูล ชังตาล เมื่อเธอได้สูญเสียสามีซึ่ง ได้จบชีวิตลงเพราะอุบัติเหตุในการล่าสัตว์ ขณะนั้นเธอมีอายุเพียง 29 ปีเท่านั้น แต่ถึงกระนั้นเธอก็รู้จัก เผชิญกับชีวิตด้วยความกล้าหาญยิ่ง ได้สู้อบรมบุตรทั้ง 6 คน แต่ก็พยายามหาเวลาสำหรับช่วยคนจนและคนป่วยด้วย

เจน ได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตจริงๆ ก็ต่อเมื่อได้พบกับนักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ ซึ่งได้เป็นผู้แนะนำเธอบนหนทางแห่งชีวิตนักบวช หนทางแห่งชีวิตภายในที่พระสังฆราชผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้แนะนำให้กับเธอนั้น ตรงกับอุปนิสัยใจคอของเธอเป็นอย่างยิ่ง โดยที่เธอเป็นคนที่สุขุมรอบคอบและละเอียดอ่อนอยู่ก่อนแล้ว

นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ได้ช่วยเธอให้ตั้งคณะนักบวชขึ้นคณะหนึ่ง มีชื่อว่า “คณะแม่พระเสด็จ เยี่ยม” และให้เธอเป็นผู้ปกครองดูแลคณะนักบวชนี้ ซึ่งเธอก็ได้ปกครองดูแลด้วยความสุขุมรอบครอบ อย่างยิ่ง

เจน ถูกทดลองต่างๆ นานา แต่ก็ได้สู้ทนอย่างวีรสตรี เธอได้เป็นแบบอย่างของบรรดา “มารดาผู้ให้การอบรม” สำหรับสตรีผู้เป็นมารดาและเป็นครูทั้งหลายด้วย เธอได้มีความรักเมตตาต่อคนจน คนป่วย คนโรคเรื้อน เธอเป็นคนที่พูดน้อยแต่ทำมาก

สภาสังคายนายอมรับรู้ว่าชีวิตนักบวช ชีวิตที่ชิดสนิทกับพระนำผลประโยชน์มากมายมาสู่พระศาสนจักร

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรารู้จักสละตัวเองและข้าวของต่างๆ ของโลกนี้ ตามที่ฐานะแห่งชีวิตของเราเรียกร้อง
2. ให้การเสียสละของเราแต่ละครั้ง เป็นการแสดงออกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่เรามีต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์
3. ในบูชามิสซา ขอให้เราชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ยิ่งๆขึ้นด้วย
4. ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดบันดาลให้มีกระแสเรียกของนักบวชหญิงที่เป็นผู้อบรมอย่างแท้จริง

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ