นักบุญดามาซุส พระสันตะปาปา
ระลึกถึงวันที่ 11 ธันวาคม


นักบุญพระสันตะปาปา ดามาซุส คงจะมีเชื้อพระวงศ์เป็นชาวสเปน พระองค์ได้เป็นอนุสงฆ์ของพระสันตะปาปา ลีเบรีอุส มาก่อน ต่อมาในปี 366 ก็ได้สืบตำแหน่งแทนพระองค์

สมัยของพระสันตะปาปา ดามาซุส เป็นสมัยที่พระศาสนจักรค่อนข้างจะมีแต่ความสับสนวุ่นวาย มีความแตกแยกของพวกอูร์ซีโน และมีการต่อสู้กันที่รุนแรงระหว่างพวกคริสตชน กับพวกที่แยกตัวออกไปเป็นพวกของอูร์ซีโน นักบุญดามาซุส ต้องต่อสู้กับเฮเรติกหลายพวกด้วยกัน แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ได้พยายามทำงานเพื่อการรวมตัวของพระศาสนจักรตะวันออก และพระศาสนจักรตะวันตก พระองค์ได้เป็นผู้ที่พยายามสร้างเอกภาพให้กับพระศาสนจักรที่แข็งขันพระองค์หนึ่ง นอกนั้นยังได้สนับสนุนการศึกษาพระคัมภีร์ โดยได้มอบหมายให้นักบุญเยโรมทำการตรวจแก้ไขพระคัมภีร์ใหม่หมด และได้พยายามรื้อฟื้นพิธีกรรมการเคารพศพของบรรดานักบุญ มรณสักขีเสียใหม่อีกด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้มีความเคารพต่อพระคัมภีร์ ทั้งให้เราอ่านและฟังด้วยความนบนอบ
2. ให้เราได้ช่วยให้มีจำนวนคนที่อ่านและรักพระคัมภีร์มากๆ
3. ให้เราได้เลียนแบบบรรดานักบุญ ซึ่งได้ค้นพบหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์
4. ให้เราได้ต้อนรับพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็น “พระวาจาของพระเจ้า” ในบูชามิสซา

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ