นักบุญยอห์น แห่งดามัสคัส พระสงฆ์และนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 4 ธันวาคม

นักบุญ ยอห์น เกิดที่เมืองดามัสคัสในประเทศซีเรีย จากครอบครัวชาวอาหรับที่เป็นคริสตชน ได้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการของบ้านเมือง แต่ในไม่ช้าท่านก็ได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและได้สมัคร เข้าเป็นฤาษี ที่ซานซาบา ใกล้ๆกรุงเยรูซาเลม ต่อมาพระสังฆราชแห่งกรุงเยรูซาเลมได้บวชท่าน ให้เป็นพระสงฆ์ นักบุญยอห์นได้อุทิศเวลาให้กับการรวบรวมความคิดของบรรดาปิตาจารย์ และได้ทำออกมาเป็นหนังสือชุดหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะ ได้รับการอบรมมาภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีของอาณาจักรไบแซนไทน์ ท่านจึงได้เขียนหนังสือเป็นภาษากรีก และได้ทำการต่อสู้อย่าง แข็งขันกับพวก “อีโคโนดลัสตี” ซึงต้องการทำลายพวกรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นอกจากได้เขียนหนังสือ ไว้เป็นจำนวนมากแล้วท่านยังได้ทิ้งผลงานทางด้านบทประพันธ์สำหรับพิธีกรรมไว้ให้เราอีกด้วย พระสันตะปาปาเลโอที่ 13 ได้ประกาศแต่งตั้งท่านให้เป็นนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

พระศาสนจักรตะวันตกยังคงเก็บรักษาและสนับสนุนให้มีรูปภาพศักดิ์สิทธิ์ ขอแต่เพียงให้เป็นภาพที่มีค่านิยมทางบทสอนและทางศิลปจริงๆ ซึ่งมนุษย์ผู้มีอัจฉริยะในอดีตได้สร้างขึ้นมาสำหรับเชิดชูความเชื่อคาทอลิก (sc 123) ดังนั้นจึงยังเป็นธรรมเนียมที่จะตั้งรูป ภาพศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ไว้ในวัด ให้สัตบุรุษได้เคารพสักการะ (sc125)

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรามองเห็น “รูปแบบของพระเจ้า” ในตัวมนุษย์ทุกคนที่เราพบปะด้วยเถิด
2. ให้เราอ่านและมีความเคารพยำเกรงต่อบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นอาจารย์แห่งความเชื่อ
3. ให้รูปศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญ ช่วยเตือนเราให้ระลึกถึงพระเจ้าที่มองเห็นได้ในพี่น้องของเรา
4. ขอให้บรรดานักบุญช่วยแสดงให้เราเห็นถึงคลังสมบัติที่ไม่มีขอบเขตแห่งมนุษยภาพของพระคริสตเจ้า