นักบุญหลุยส์ (1214-1270)

กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

ระลึกถึงวันที่ 25 สิงหาคม

นักบุญ หลุยส์ หรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 กษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศส ได้รับการอบรมเยี่ยงคริสตชนผู้แกร่งกล้าจากพระมารดาบลังซ์ เดอคาสตีญ และพระนางเองก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่ บุตรีของพระนางที่มีพระนามว่า อีซาแบลลา ก็ได้เป็นนักบุญด้วย

นักบุญหลุยส์ ได้ทรงทำให้กษัตริย์แห่งอุดมคติได้เกิดขึ้นจริงๆ ในตัวพระองค์ โดยที่พระองค์ได้พยายามเจริญชีวิตด้วยความเชื่อแบบคริสตชนจริงๆ โดยนัยนี้พระองค์จึงได้ทำให้นิสัยอันมุทะลุฉุนเฉียวของพระองค์ผ่อนคลายลง และความเชื่อคริสตชนนี้เองที่ได้ช่วยค้ำจุนธรรมจริยของพระองค์ไม่ให้หวั่นไหว ทั้งยังช่วยทำให้พระองค์ฉลาดรอบคอบในการแสวงหาสันติภาพ

พระองค์เป็นแบบอย่างแห่งคุณธรรมของชีวิตครอบครัว ทั้งเป็นแบบอย่างที่แท้จริงของฆราวาสคริสตชนอีกด้วย พระองค์ทำให้ประเทศฝรั่งเศสได้มีความยุติธรรมขึ้นเสียใหม่ และได้แก้ไขชีวิตทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้น พระองค์ได้สร้างโรงพยาบาลและได้มอบที่ดินผืนใหญ่สำหรับการกุศล พระองค์ได้เป็นตัวอย่างในเรื่องความรักต่อคนจนและคนป่วย ได้เข้าอยู่ในคณะนักบวชฟรังซิส ป็นต้นในชีวิตประจำวันพระองค์ได้ยกฐานะทางด้านความรู้ ของมหาวิทยาลัยซอร์บอนให้สูงขึ้น และได้เป็นคนไกล่เกลี่ยช่วยกู้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกจับตัวไปเป็นเชลย ต่อมาพระองค์ได้พยายามทำตัวให้เป็นทั้งแม่ทัพที่ดี และคนพยาบาลที่ดีด้วย ที่สุดพระองค์ก็ได้พ่ายแพ้ต่อโรคระบาดและ ได้สิ้นใจเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1270 ที่ประตูเมืองตูนิซี


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ขอให้กิจกรรมทางสังคมและการเมืองได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยจิตตารมณ์คริสตชน
2. ให้เราร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในการทำงานร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์
3. ขอให้ความยุติธรรมและความเมตตาของนักบุญหลุยส์ ช่วยเป็นแรงดลใจผลักดันบรรดานักการเมืองทั้งหลาย
4. ขออย่าให้มีการกดขี่ข่มเหงประชาชนและระบบอาณานิคมเลย

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี