22 สิงหาคม ระลึกถึงพระนางมารีย์

ราชินีแห่งสากลโลก

 

วันฉลองพระนางมารีอา ราชินีแห่งสากลโลก เป็นวันฉลองที่พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ทรงตั้งขึ้นในปี 1955 และทรงกำหนดให้ฉลองในวันที่ 31 พฤษภาคม แต่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ในการปรับปรุงพิธีกรรม มีความประสงค์ที่จะให้วันฉลองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองพระนางมารีอารับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ จึงเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 22 สิงหาคม เนื่องจากเหตุผลที่ว่าการฉลองทั้งสองนี้ประกอบขึ้นเป็นรหัสธรรมอันเดียวกันคือ " พระนางมารีอาพรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล…หลังจากที่ได้จบชีวิตของพระนางบนโลกนี้แล้ว ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และทรงประทับยืนอยู่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบุตรแต่องค์ของพระนาง เยซูคริสตเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระสันตะปาปาปีโอที่12 ทรงเสริมว่า "ในวันฉลองนี้ เราเสนอแนะให้มีการรื้อฟื้นการถวายมนุษยชาติ แด่ดวงพระทัยบริสุทธิ์ยิ่งของพระนางพรหมจารีมารีย์ เพื่อขอความช่วยเหลือในความยากลำบาก ขอแสงสว่างในความมืด และความบรรเทาใจในความเดือดร้อนและความเศร้าโศก"

นักบุญอเมเดโอน แห่งโลซาน ได้กล่าวถึงพระนางมารีย์เป็นราชินีแห่งสากลโลก และราชินีแห่งสันติภาพว่า " เป็นสิทธิอันชอบธรรม ที่พระนามของพระนางมารีย์ รุ่งโรจน์ไปทั่วพิภพก่อนที่พระนางจะได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และเกียรติศัพท์ของพระนาง ก็แผ่ไปอย่างกว้างขวางก่อนที่ความยิ่งใหญ่ของพระนางจะถูกเทิดไว้เหนือสวรรค์ เนื่องจากเกียรติยศ ชื่อเสียงของพระบุตรของพระนาง จึงเหมาะสมแล้วที่พระนางได้ทรงครองโลกนี้ก่อน และหลังจากนั้นจึงได้รับการต้อนรับสู่สวรรค์ ทรงเพียบพร้อมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ทรงถูกเปลี่ยนจากความโชติช่วงเดิม มาสู่ความโชติช่วงใหม่โดยพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจิต

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ